Halmstad BTK by­ter asi­at i mäs­tar­la­get – ki­ne­sen Li Yi­jie er­sät­ter ja­pa­nen Yu­to Ki­zu­ku­ri i trup­pen.

BORDTENNIS: JAKTEN PÅ NYTT SM-GULD GÅR VI­DA­RE MED LI YI­JIE Nu är svens­ka mäs­tar­la­gets nye ki­nes på plats. Li Yi­jie ,21, för­stär­ker Halm­stads BTK un­der res­te­ran­de de­len av sä­song­en. – Han ser spän­nan­de ut, sä­ger Hbtk-trä­na­ren Ulf Carls­son.

Hallandsposten - - Sidan 1 - AN­DERS TORNELL [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

Ef­ter fem mat­cher och kvo­ten 8–2 läm­na­de ja­pa­nen Yu­to Ki­zu­ku­ri HBTK och er­sätts av Yi­jie som har me­ri­ter från ki­ne­sis­ka lands­la­get.

– Det är en duk­tig spe­la­re som är väl­ut­bil­dad. Han kan in­te ett ord eng­els­ka men vi för­står varand­ra li­te än­då – det är en kil­le med glim­ten i ögat, tyc­ker Ulf ”Tickan” Carls­son.

Li Yi­jie har he­la ti­den va­rit HBTK:S första­val, men ta­lang­en kun­de in­te kom­ma loss för­rän nu och där­för lyc­ka­des klub­ben få hit Ki­zu­ku­ri i bör­jan av sä­song­en.

– Li ha­de li­te gre­jer i Ki­na och kun­de ba­ra va­ra här i någ­ra må­na­der, men vi kän­de att vi be­höv­de nå­gon mer i bör­jan av sä­song­en, sä­ger Carls­son.

Rekry­te­ring­en för­se­na­des på grund av att HBTK länge för­de för­hand­ling­ar om att be­hål­la Mattias Falck i trup­pen, men lands­lags­stjär­nan val­de till slut att flyt­ta till Frank­ri­ke och Pon­to­i­se Cer­gy.

När Ibra­hi­ma Di­aw och An­dres Eriks­son se­dan läm­na­de mäs­tar­la­get och Fa­bi­an Åker­ström var ska­dad upp­stod en va­kans i la­get.

– Det var rätt tunt på mark­na­den

”Li ha­de li­te gre­jer i Ki­na och kun­de ba­ra va­ra här i någ­ra må­na­der, men vi kän­de att vi be­höv­de nå­gon mer i bör­jan av sä­song­en.” ULF ”TICKAN ” CARLS­SON

Trä­na­re i Halmstad BTK

vid den tid­punk­ten, men jag tyc­ker att vi har fått till en bra lös­ning än­då. Jag har li­te kon­tak­ter i Asi­en och det var via en så­dan som vi fick span på Yi­jie.

”TICKAN” HAR SE­DAN ki­kat på ki­ne­sen på vi­deo från ti­den i lands­la­get och är nöjd med vad han sett. Yi­jie har ta­git en del fi­na skal­per i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang och blan­dat an­nat sla­git eng­els­man­nen Li­am Pit­ch­ford.

– Jag tyc­ker att vi har lyc­kats bra med ki­ne­ser­na som va­rit här. Han (Chu­an Xi) som var hos oss för en tid se­dan gjor­de det bra. Men det kan ock­så träf­fa fel – de ki­ne­ser som är i Ping­is­li­gan i år har väl in­te ro­sat mark­na­den.

Li, som kom­mer från fem­mil­jo­nersta­den Gu­ang­z­hou, vän­tas star­ta när HBTK mö­ter jum­bo­la­get Äng­by bor­ta på tis­dag. Därefter vän­tar tro­li­gen en ren se­ri­e­fi­nal mot Eslöv i Skå­ne vec­kan där­på.

IN­NAN DESS SKA ”Tickan” dock hin­na med en av­stic­ka­re till en ping­is­ga­la i Syd­ko­rea (åker på lör­da­gen) där han är no­mi­ne­rad som årets trä­na­re av In­ter­na­tio­nel­la Bord­ten­nisför­bun­det (ITTF).

Hans två kon­kur­ren­ter till pri­set är Jörg Rosskopf, tysk för­bunds­kap­ten och Mas­si­mo Costa­ti­ni, för­bunds­kap­ten i In­di­en.

NY HBTK-SPE­LA­RE. Svens­ka mäs­tar­la­get har er­satt flyk­ta­de ja­pa­nen Yu­to Ki­zu­ku­ri med Li Yi­jie från Ki­na.

Bild: JARI VÄLITALO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.