Fär­je­flytt ska le­da till dubb­lad tra­fik

HALMSTAD: Ste­na Li­ne spän­ner bå­gen re­jält in­för flyt­ten till Halmstad. Re­dan ef­ter fem år ska de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na in­fri­as.

Hallandsposten - - Sidan 1 - JAN STOHR 010-471 51 47 [email protected]­lands­pos­ten.se

Förs­ta Stena­fär­jan läm­nar Halm­stads hamn den 1 feb­ru­a­ri 2020. Den ska va­ra full­satt och ut­gö­ra star­ten på en helt ny era för fär­je­bo­la­get.

Om någ­ra må­na­der på­bör­jas de kon­kre­ta ar­be­te­na i Halm­stads hamn med att byg­ga en ny fär­je­ter­mi­nal.

Den pla­ce­ras i Katte­gatt­ham­nen och be­räk­nas va­ra klar i slu­tet av 2019.

STRAX DÄREFTER LÄGGER fär­jan Ste­na Nau­ti­ca allt­så ut från ka­jen och på­bör­jar sin förs­ta 4,5 tim­mar långa re­sa till Grenå.

Den tu­ren in­ne­bär start­skot­tet för en fö­re­tags­sats­ning som på pap­pe­ret är minst sagt kax­ig. Ste­na Li­ne tän­ker för­dubb­la siff­ror­na, jäm­fört med de re­sul­tat man har i Var­berg.

– Det be­står av två de­lar, gods­tra­fi­ken och pas­sa­gerar­tra­fi­ken. Nu har vi un­ge­fär 38 000 gods­en­he­ter om året och 150 000 pas­sa­ge­ra­re, sä­ger Ste­na Li­nes lin­je­chef To­ny Mi­chael­sen och be­skri­ver sin vi­sion:

–In­om fem–sex år ska vi för­dubb­la det. Gods­tra­fi­ken som går på lång­tra­da­re ge­nom Dan­mark har näs­tan sla­git i ta­ket, det in­ne­bär en stor möj­lig­het att kun­na er­bju­da åke­ri­er­na att chauf­fö­rer­na kom­mer till Sve­ri­ge ef­ter att de haft vi­lo­tid. Det be­ty­der att last­bi­lar­na ska kun­na åter­vän­da med fär­ja re­dan sam­ma kväll. Och tit­tar vi på pas­sa­gerar­tra­fi­ken ser vi att det finns möj­lig­het att den ut­ö­kas om vi lyc­kas ta ste­get vi­da­re och at­tra­he­ra re­gi­o­nen bort­om Grenå. År­hus har drygt 1,1 mil­jo­ner in­vå­na­re. Det här kan va­ra star­ten på en ny re­gi­on, vi har myc­ket att lä­ra av det ar­be­te man lagt ned i Öresunds­re­gi­o­nen.

NÄR STE­NA BLEV upp­sag­da från Var­bergs hamn såg det först mörkt ut, men gans­ka snart in­såg fär­je­bo­la­get att Halmstad in­ne­bar nya möj­lig­he­ter. Ti­den fram­ö­ver kom­mer man att äg­na åt ett in­ten­sivt ar­be­te med be­söksnä­ring­ar­na i bå­da län­der­na. Det hand­lar om att ska­pa det man kal­lar ”re­a­sons to tra­vel” – an­led­ning­ar att re­sa.

De förs­ta fram­tids­pla­ner­na fanns i To­ny Mi­chael­sens hu­vud för fle­ra år se­dan. För var­je gång han pra­tar om dem för­fi­nas de. Un­der fre­da­gen träf­fa­de Stena­fol­ket bland an­nat fö­re­trä­da­re för Des­ti­na­tion Halmstad och för­med­la­de bo­la­gets tan­kar.

– Vi har äg­nat ti­den se­dan be­slu­tet i Var­berg fat­ta­des till att krat­ta i ma­ne­gen. Nu ska vi gå ”all in” i det här. Vi bör­jar med ett blankt pap­per, det här är en stor möj­lig­het. Dansken kom­mer, sä­ger To­ny Mi­chael­sen över­ty­gat.

TVÅ ÅR EF­TER återstar­ten i Halmstad ska tra­fik­un­der­la­get va­ra så stort att det be­hövs en fär­ja till.

– Vår plan är att öka an­ta­let re­san­de med 300 000 per­so­ner till 2023. Hälf­ten av dem ska till­kom­ma på den här lin­jen.

Halm­stads kom­mun­råd Jonas Berg­man (M) in­spi­re­ras av Ste­nas of­fen­si­va fram­tids­tro:

–Vår be­söksnä­ring får väl­digt sto­ra möj­lig­he­ter, men får ock­så ett stort an­svar att fånga upp den här nya möj­lig­he­ten och att gö­ra nå­got stort av det.

Bild: JAN STOHR

UR STARTBLOCKEN. Förs­ta fär­jan har än­nu in­te av­gått från Halmstad, men Ste­na sik­tar re­dan på en för­dubb­ling av bå­de an­ta­let pas­sa­ge­ra­re och gods­mäng­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.