Har­plinges äld­re åk­te på char­ter till Gre­kland

Har­plinge: Sol­brän­da och gla­da är nu sju da­mer från Har­plinges äldre­bo­en­de till­ba­ka från en vec­ka på Rho­dos. Ef­ter myc­ket sol, bad och skratt får vec­kan top­pen­be­tyg. – Det kun­de in­te ha va­rit bätt­re, tyc­ker Ing­er Ny­lan­der.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Po­vel Ar­wid­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 28

Halm­stad: Ge­nom ett kom­mu­nalt bi­drag fick sju da­mer från Har­plinges äldre­bo­en­de möj­lig­het till en se­mes­ter på Rho­dos. Ef­ter en vec­kas sol, bad och skratt hyllar de ini­ti­a­ti­vet.

HP har ti­di­ga­re skri­vit om hur kom­mu­nen fick ett bi­drag på fem mil­jo­ner för att sät­ta guld­kant på de äl­dres var­dag – och hur 95 000 av de peng­ar­na av­sat­tes till en Rho­dos­re­sa för en grupp äld­re på Har­plinges äldre­bo­en­de.

Nu är det ett lyck­ligt gäng som är till­ba­ka ef­ter en vec­ka på den gre­kis­ka ön.

– Det var en upp­le­vel­se som al­la gam­ling­ar bor­de få va­ra med om. Jag har fyllt 90 år och trod­de att jag rest fär­digt – det­ta var fan­tas­tiskt, sä­ger Ann-marie Tvin­ne.

To­talt var de ett gäng på 15 per­so­ner, sju äld­re med varsin ”but­ler”, som per­so­na­len skämt­samt kal­la­des – plus en sjuk­skö­ters­ka. Da­gar­na fyll­des med sol och bad – bå­de i poo­len och i ha­vet.

– Vi blev kän­di­sar där ne­re vid stran­den, så fort vi kom så ap­plå­de­ra­de de. De hjälp­te oss ock­så upp och ner från vatt­net – Sti­na och Gun­nel gick ju så fint men jag var som en öd­la, skrat­tar Ing­er Ny­lan­der.

Fru­kost­buffén på ho­tel­let var ock­så ett stort plus en­ligt dam­gäng­et, som ha­de många ro­li­ga stun­der un­der vec­kan.

– Jag har nog ald­rig skrat­tat så myc­ket – man trod­de knappt att gam­la människor kun­de skrat­ta så myc­ket, sä­ger Sti­na Johns­son.

Även kon­cep­t­an­sva­ri­ge för re­san Hei­di Nils­son är nöjd med re­san.

– Det gick bätt­re än vi ha­de kun­nat för­vän­ta oss och vi ser ju på gäng­et att de blev myc­ket pig­ga­re och gla­da­re av det­ta, sä­ger hon.

De äld­re fick be­kos­ta re­san själ­va men per­so­na­len som följ­de med fick re­san be­tald.

Ef­ter ny­he­ten höj­des bland an­nat upp­rör­da rös­ter på HP:S in­sän­dar­si­da om re­san där man me­na­de att peng­ar­na skul­le ha sat­sats på an­nat.

– Men jag tyc­ker in­te att man kan sä­ga nå­got om man in­te upp­levt det. För det går in­te att be­skri­va hur lyc­kat det var och det var verk­li­gen värt sats­ning­en och peng­ar­na – för det ger de äld­re jät­te­myc­ket, sä­ger Hei­di Nils­son.

Fanns det nå­got som helst ne­ga­tivt med en vec­kas char­ter i so­len då? Ba­ra en sak, en­ligt Ann-marie Tvin­ne.

– Di­tre­san höll på att ta kol på mig. Vi åk­te mitt i nat­ten och vi var helt slut när vi kom fram, skrat­tar hon.

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

Re­seäng­et är nu till­ba­ka i Har­plinge. Från väns­ter Ragn­hild Bohlet, Gu­nell Pers­son, Ann-marie Tvin­ne, Sti­na Johns­son och Ing­er Ny­lan­der.

Bild: Privat

Det blev fle­ra dopp i ha­vet och i poo­len för Sti­na Johns­son och öv­ri­ga i re­segäng­et.

Bild: Privat

Fru­kost­buffén på ho­tel­let fick tum­men upp av re­segäng­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.