Po­li­ti­ker sä­ger nej till hus på cam­ping­plats

Knä­red: Det blir inget mång­mil­jon­byg­ge på Flam­ma­ba­dets cam­ping. Kom­mun­sty­rel­sens led­nings­ut­skott sä­ger nej till ser­vice­hu­set. – Vi får över­vä­ga om vi ska fort­sät­ta el­ler sä­ga upp av­ta­let, sä­ger cam­ping­vär­den Leif Jöns­son.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Hen­rik Wil­li­ams­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 69

La­holm: Ett ser­vice­hus för fy­ra mil­jo­ner pla­ne­ra­des på Flam­ma­ba­dets cam­ping. Nu har pla­ner­na gru­sats. Då fun­de­rar cam­ping­vär­den på att läg­ga av.

I au­gusti tyck­te kul­tur- och ut­veck­lings­nämn­den (kun) att det var dags att byg­ga det ef­ter­läng­ta­de ser­vice­hu­set på Flam­ma­ba­dets cam­ping.

Kun vil­le slå på stort. Bygg­na­den med om­kläd­nings­rum, du­schar, to­a­let­ter, tvätt och kök be­räk­na­des kos­ta över fy­ra mil­jo­ner kro­nor. Ett mind­re al­ter­na­tiv ra­ta­des.

– I det bil­li­ga­re al­ter­na­ti­vet kan verk­sam­he­ten in­te ut­ö­kas, sa­de kun-ord­fö­ran­de Ove Bengts­son (C).

Men po­li­ti­ker­na hög­re upp i hi­e­rar­kin gör en an­nan ana­lys. När frå­gan gick upp till kom­mun­sty­rel­sens led­nings­ut­skott blev det nej.

– Jag tyc­ker att man har bör­jat i fel än­de. Cam­ping­en är vik­tig för Knä­red, men all­de­les för li­ten. När vi nu ska sat­sa på vå­ra sta­tions­or­ter tyc­ker vi att den ska va­ra stör­re. Det finns mark run­tom­kring och go­da möj­lig­he­ter att ut­ö­ka så att cam­ping­en blir stor och bär­kraf­tig. Se­dan kan man gi­vet­vis byg­ga ser­vice­hus, sä­ger kom­mun­rå­det Er­ling Cronqvist (C).

På kort sikt vill led­nings­ut­skot­tet ut­re­da möj­lig­he­ten att lå­ta cam­ping­en an­vän­da den kom­mu­na­la ba­dan­lägg­ning­en Flam­ma­ba­dets du­schar och to­a­let­ter.

Cam­ping­vär­den Leif Jöns­son hyr cam­ping­fas­tig­he­ten av kom­mu­nen. Än­da se­dan han till­träd­de 2018 har han ef­ter­lyst ett ser­vice­hus. Nu är det skarpt lä­ge, ef­tersom Knä­reds IK ne­kar att släp­pa in cam­ping­gäs­ter­na i för­e­ning­ens om­kläd­nings­rum 2020.

Leif Jöns­son tror in­te myc­ket på led­nings­ut­skot­tets för­slag.

– Kom­mu­nen har ti­di­ga­re sagt nej till att an­vän­da Flam­ma­ba­det. Och jag tror in­te att det skul­le un­der­lät­ta så myc­ket för vå­ra gäs­ter. De får slåss med bad­gäs­ter­na på sommaren. Och hur gör man med in­trä­det till ba­det?

Du me­nar att di­na gäs­ter pas­sar på att ba­da?

– Ja, det gör de för­stås när de går in och du­schar.

An­gå­en­de den fö­re­slag­na ut­ök­ning­en av cam­ping­en sä­ger Leif Jöns­son:

– Det finns ing­en an­led­ning att ut­ö­ka om de in­te tän­ker byg­ga nå­got ser­vice­hus. Då är vi kör­da än­då. Synd att de in­te pra­tat med oss först.

På sin hem­si­da skri­ver cam­ping­en ”om vi öpp­nar näs­ta sä­song åter­står att se”. Det be­ror på kom­mu­nens be­slut om ser­vice­hu­set.

– Vi har öp­pet ok­to­ber ut. Se­dan får vi ta ett be­slut om vi ska va­ra kvar el­ler sä­ga upp di­rekt och läm­na i ja­nu­a­ri-feb­ru­a­ri, sä­ger Leif Jöns­son.

Bild: Hen­rik Wil­li­ams­son/ar­kiv

Cam­ping­värd Leif Jöns­son på Flam­ma­ba­dets cam­ping får in­te det ser­vice­hus han läng­tar ef­ter. Han tror in­te myc­ket på de för­slag som po­li­ti­ker­na nu läg­ger fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.