Po­li­ti­ker­nas spar­be­slut väc­ker ils­ka bland lä­ka­re

Hallandsposten - - Sidan 1 - Yvon­ne Pers­son [email protected]­lands­pos­ten.se

Halm­stad: Att Re­gi­on Hal­lands po­li­ti­ker spa­rar peng­ar på lä­kar­nas er­sätt­ning vid stor­hel­ger väc­ker star­ka käns­lor på sjuk­hu­set. Nu be­fa­rar lä­kar­na att Hal­land kom­mer att få än­nu svå­ra­re att re­kry­te­ra.

Halm­stad: Att man får mer be­talt när man job­bar stor­helg, som jul och mid­som­mar, är själv­klart för de fles­ta. För Re­gi­on Hal­lands lä­ka­re är det nu­me­ra histo­ria. – Al­la be­hö­ver ju en mo­rot för att job­ba un­der stor­hel­ger. Vi har ock­så fa­mil­jer som vi vär­de­sät­ter att va­ra till­sam­mans med, sä­ger ki­rur­gen Christi­an Ka­mis.

Un­der näs­tan tio år har re­gi­o­nens lä­ka­re haft ett lo­kalt kol­lek­tivav­tal som gett dem tre gång­er tim­lön el­ler komp­tid för ar­be­te un­der stör­re hel­ger. Se­dan i vå­ras är av­ta­let upp­sagt och er­sätt­ning­en sänkt till två gång­er lön/tid, vil­ket är sam­ma er­sätt­ning som ut­går på van­li­ga hel­ger.

Be­slu­tet om att sä­ga upp kol­lek­tivav­ta­let fat­ta­des av re­gi­on­sty­rel­sen i slu­tet av för­ra året, som en del av ett stör­re spar­pa­ket. Den störs­ta be­spa­ring­en, 5,2 mil­jo­ner per år, gjor­des just på lä­kar­nas er­sätt­ning.

– Vi lä­ka­re har re­a­ge­rat på fle­ra sa­ker. Dels är det märk­ligt att po­li­ti­ker går in och de­talj­styr på det här sät­tet, dels är det en då­lig ar­bets­mark­nads­po­li­tik. Re­gi­o­nen läg­ger hur myc­ket peng­ar som helst på sta­fett­lä­ka­re, men kan in­te vi­sa att man vär­de­sät­ter sin egen per­so­nal. Dess­utom har det in­te va­rit nå­gon in­for­ma­tion el­ler dis­kus­sion kring be­slu­tet, sä­ger Gith Eng, lä­ka­re på Kvin­nokli­ni­ken.

De lä­ka­re HP träf­far sä­ger att de be­fa­rar att den sänk­ta er­sätt­ning­en kom­mer att gö­ra det svå­ra­re att re­kry­te­ra nya lä­ka­re till Hal­land.

– Att man här in­te gör skill­nad på en van­lig lör­dag och julaf­ton spri­der sig snabbt. Det märk­te jag när jag var på en na­tio­nell kon­fe­rens för­ra vec­kan. Al­la kring­lig­gan­de re­gi­o­ner har nu bätt­re jourav­tal än Hal­land, sä­ger ki­rur­gen Björn Bränn­ström Brei­holtz.

An­ders Jöns­son, som är ord­fö­ran­de i Hal­lands lä­kar­för­e­ning, be­rät­tar att fac­ket för­sökt få till ett nytt lo­kalt av­tal, men att re­gi­o­nens tjäns­te­män in­te tyckt sig ha man­dat att för­hand­la ef­tersom po­li­ti­ker­na be­stämt att det gam­la av­ta­let skul­le sä­gas upp.

– Men man har öpp­nat upp för att det ska gö­ras en ut­vär­de­ring ef­ter ett år. Som lo­kalt fack kan vi ba­ra med­de­la att vi in­te är nöj­da. Vi har ju ex­em­pel­vis ing­en strejk­rätt, kon­sta­te­rar han.

Re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mi­kae­la Wal­ters­son (M), me­nar att det in­te alls är kons­tigt att po­li­ti­ker fat­tar be­slut om er­sätt­ning till lä­ka­re.

– Re­gi­on Hal­land är en po­li­tiskt styrd or­ga­ni­sa­tion och vi be­hö­ver se över hur vi an­vän­der vå­ra re­sur­ser. Lä­kar­na var ti­di­ga­re den en­da yr­kes­ka­te­go­ri som fick tre gång­er er­sätt­ning­en un­der stor­hel­ger och även dub­bel er­sätt­ning ger en an­sen­lig sum­ma.

Hon har ock­så fått upp­fatt­ning­en att dub­bel er­sätt­ning är det som gäl­ler i öv­ri­ga Sve­ri­ge.

– Den ti­di­ga­re er­sätt­ning­en ut­gick från ett lo­kalt av­tal och nu har vi i stäl­let ett centralt av­tal, det vill sä­ga sam­ma som ska gäl­la öv­ri­ga lan­det. Jag har svårt att för­stå var­för Hal­land ska skil­ja ut sig, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son.

Christi­an Ka­mis ser fle­ra skäl till att re­gi­o­nen bör tän­ka om:

– Ris­ken är att Re­gi­on Hal­land tap­par kon­kur­rens­kraft i jäm­fö­rel­se med de re­gi­o­ner som har lo­ka­la av­tal. Re­gi­on Skå­ne och Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ger ex­em­pel­vis er­sätt­ning gång­er 4 re­spek­ti­ve gång­er 2,7 på jul, ny­år och mid­som­mar, kon­sta­te­rar han.

Bild: Ro­ger Lars­son

Den för­änd­ra­de er­sätt­ning vid ar­be­te på stor­hel­ger har väckt stort miss­nö­je bland lä­kar­na i Hal­land. På sjuk­hu­set i Halm­stad be­fa­rar man att po­li­ti­ker­nas be­slut kan gö­ra det än­nu svå­ra­re att re­kry­te­ra nya lä­ka­re.

”Vi lä­ka­re har re­a­ge­rat på fle­ra sa­ker. Dels är det märk­ligt att po­li­ti­ker går in och de­talj­styr på det här sät­tet, dels är det en då­lig ar­bets­mark­nads­po­li­tik”, me­nar ki­rur­gen Christi­an Ka­mis och gy­ne­ko­lo­gen Gith Eng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.