Se­ri­ö­sa ut­ö­va­re för­dö­mer den olag­li­ga faj­ten

Halm­stad: En lag­lig kamp ska ha lä­ka­re på plats, till­stånd av läns­sty­rel­sen och dug­li­ga ord­nings­vak­ter till­gäng­li­ga i lo­ka­len. Inget av det fanns på Halm­stad Li­ve i lör­dags.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Jan Sto­hr [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 47

Halm­stad: Re­pre­sen­tan­ter för bå­de Halm­stad Mu­ay Thai och Halm­stad MMA tar av­stånd ifrån faj­ten som ar­ran­ge­ra­des på Halm­stad Li­ve.

– Det här var ka­ta­strof, sä­ger Erik Bengts­son som är ord­fö­ran­de i Halm­stad Mu­ay Thai.

Re­ak­tio­ner­na ef­ter den il­le­ga­la kamp­sports­ga­lan i lör­dags är star­ka. Se­ri­ö­sa ut­ö­va­re re­a­ge­rar på att den ens fick ge­nom­fö­ras.

– Sam­ma ar­ran­gör höll ett lik­nan­de eve­ne­mang i Mal­mö ti­di­ga­re i höst. De ha­de hyrt in sig på en klubb och upp­gett att ett kom­pis­gäng skul­le spar­ra. Det är po­li­san­mält och jag ut­går ifrån att det här ock­så blir po­li­san­mält av bu­do­för­bun­det, sä­ger Erik Bengts­son, som är ord­fö­ran­de i thai­box­nings­klub­ben Halm­stad Mu­ay Thai.

Han är ock­så sup­ple­ant i riks­för­bun­dets sty­rel­se och be­to­nar att det som sked­de på Halm­stad Li­ve i hel­gen in­te har någon­ting med den se­ri­ö­sa spor­ten att gö­ra.

– Det här var så långt ifrån re­spekt för spor­ten man kan kom­ma. De som ar­ran­ge­ra­de ser in­te det som att de an­ord­nar ett kamp­sport­se­ve­ne­mang ut­an sä­ger att det är te­a­ter och ut­stu­de­rad un­der­håll­ning. Nu är det publi­ken som ska­par ka­o­set. Det­ta har jag in­te sett på nå­gon av de ga­lor jag va­rit på un­der mi­na 20 år som ak­tiv. Var­för det sker just i det­ta eve­ne­mang­et vet jag in­te, sä­ger han.

Erik Bengts­son tol­kar det som att ut­ö­var­na har nå­gon slags kun­skap, men väl­digt be­grän­sad.

– Jag har svårt att se att nå­got så­dant här skul­le kun­na ske på en se­ri­ös täv­ling. Jag skul­le ald­rig släp­pa fram en täv­lan­de till en fajt, som in­te är re­do för det.

När eve­ne­mang­et på Halm­stad Li­ve blev känt in­for­me­ra­des po­li­sen. An­mä­la­ren be­fa­ra­de att det skul­le kun­na bli li­ka osports­ligt som det som sked­de i Mal­mö.

Da­vid Jacobs­son från Halm­stad är se­dan när­ma­re ett år till­ba­ka med och dri­ver för­e­ning­en Halm­stad MMA. Han har ock­så star­tat bo­la­get Wolf Fight pro­mo­tion och är själv Mma-ut­ö­va­re. MMA be­ty­der mix­ed mar­ti­al arts och är en sport med spar­kar, slag och kast med in­rikt­ning på full­kon­takt.

Han be­skri­ver hän­del­sen på Halm­stad Li­ve som ”en smut­sigt ar­ran­ge­rad stre­et­fight av per­so­ner som in­te är in­vol­ve­ra­de i kamp­sport, mel­lan per­so­ner som in­te är in­vol­ve­ra­de i kamp­sport”.

– Det var olag­ligt. Jag fick ett mejl re­dan i slu­tet av sep­tem­ber från Bu­do­för­bun­det om att nå­got var på gång, be­rät­tar Da­vid Jacobs­son.

Han be­fin­ner sig på Ba­li och är i slut­fa­sen av en in­ten­siv trä­nings­pe­ri­od in­för en match som han ska gå i no­vem­ber. Mat­chen är hans förs­ta proffsmatc­h i Sve­ri­ge.

– Det en­da som påmin­de om spor­ten var att de ha­de tun­na hands­kar på sig, res­ten var rent slags­mål. De ut­ö­va­de in­te spor­ten, det såg ut som att det gick ut på att ska­da varand­ra så myc­ket som möj­ligt.

Han kan tän­ka sig, till Halm­stad Li­ves för­svar, att de in­te rik­tigt fått klart för sig vilken typ av event det var frå­ga om:

– Det har ju fram­ställts li­te som ett rap-event, typ ett ro­ast-batt­le. Jag har ald­rig va­rit på ett så­dant, men jag kan tän­ka mig att det blir gans­ka lad­dat ge­nom att man snac­kar skit om varand­ra. Det är väl li­te det som ro­ast går ut på.

Hal­lands­pos­ten har va­rit i kon­takt med Nab­be, som in­te upp­ger sitt namn och som vid en kon­troll i oli­ka so­ci­a­la me­di­er fram­står som pro­vo­ka­tör. Han häv­dar att han ar­ran­ge­ra­de faj­ter­na på Halm­stad Li­ve och att han för­de ägar­na bakom lju­set, att de in­te viss­te att han tänk­te lå­ta käm­par slåss mot varand­ra.

Han på­står vi­da­re att han dri­ver in­ter­net­ba­se­ra­de un­der­håll­nings­platt­for­mar.

Av språk­bru­ket att dö­ma byg­ger myc­ket av un­der­håll­ning­en på gräns­lö­sa och re­spekt­lö­sa på­hopp på and­ra per­so­ner.

Bild: Privat

För­ra hel­gens spar­ring­e­ve­ne­mang på Halm­stad Li­ve ifrå­ga­sätts av Erik Bengts­son, ord­fö­ran­de i Halm­stad Mu­ay thai, och Da­vid Jacobs­son, Mma-ut­ö­va­re och en av de an­sva­ri­ga i för­e­ning­en Halm­stad MMA. Ett lik­nan­de eve­ne­mang i Mal­mö har po­li­san­mälts av Svens­ka bu­do­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.