Ele­ver från he­la Hal­land kic­ka­de i gång mäs­sa

Halm­stad: På ons­da­gen flyt­ta­de re­pre­sen­tan­ter från Hal­lands samt­li­ga gym­na­sie­sko­lor in i Halm­stad are­na. Det var ett gyl­le­ne till­fäl­le för lä­nets ni­on­de­klas­sa­re att få svar på si­na frå­gor in­för det stun­dan­de gym­na­si­e­va­let.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Mi­chael Lars­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 50

Halm­stad: På ons­da­gen drog den år­li­ga Gym­na­si­e­mäs­san i gång i Halm­stad are­na. Re­pre­sen­tan­ter från lä­nets samt­li­ga gym­na­sie­sko­lor fanns på plats. Eve­ne­mang­et på­går även i dag.

Pro­gram­me­ring, for­don, mu­sik el­ler kanske rent av pa­del­ten­nis? För lan­dets ni­on­de­klas­sa­re vän­tar en spän­nan­de tid på en ny ut­bild­ning näs­ta år. Men vil­ket av al­la des­sa pro­gram man ska väl­ja är in­te ett helt en­kelt val för al­la.

På ons­da­gen fick de ele­ver som än­nu in­te be­stämt sig ett gyl­le­ne till­fäl­le att få svar på si­na frå­gor och fun­de­ring­ar när årets gym­na­si­e­mäs­sa drog igång i Halm­stad are­na. Hög­sta­di­e­e­le­ver från he­la lä­net ha­de ta­git sig till mäs­san.

– Det är kul att gå runt här och se vad de oli­ka sko­lor­na har att er­bju­da, sä­ger Li­nus Man­ner­myr från La­holm.

Han be­rät­tar att han kom­mit en bit på vägen i sitt gym­na­si­e­val.

– Jag tror att jag kom­mer att väl­ja ett na­tur­pro­gram. Det är en bra ut­bild­ning om man vill plug­ga vi­da­re ef­ter gym­na­si­et. Jag skul­le vil­ja job­ba som pi­lot en dag. Sam­ti­digt är jag ock­så in­tres­se­rad av fot­boll.

Gym­na­si­e­mäs­san på­går un­der två da­gar. Ar­ran­gö­rer­na räk­nar med att uppe­mot 3 000 ele­ver kom­mer med buss för att be­kan­ta sig med lä­nets oli­ka ut­bild­ning­ar.

På mäs­san fanns så gott som samt­li­ga gym­na­sie­sko­lor i Hal­land re­pre­sen­te­ra­de, men även sko­lor som lig­ger ut­an­för läns­grän­sen. Någ­ra av dem var Aka­de­mi Båstad Gym­na­si­um, Apel­rydssko­lan och Helsing­borgs rid­gym­na­si­um.

– Vi har många ele­ver som kom­mer från Hal­land. Sko­lan är ut­märkt om man vill ut­bil­da sig i rid­ning el­ler djur­sjuk­vård, sä­ger So­fia Nå­bäck från La­holm som lä­ser på Helsing­borgs rid­gym­na­si­um.

För­u­tom gym­na­sie­sko­lor och pro

gram ha­de även För­svars­mak­ten ta­git sig till Halm­stad are­na för att del­ta på mäs­san.

Fak­tum är att det förs­ta man ser när man an­län­der är ett pan­sar­for­don på 22 ton.

Syf­tet med För­svars­mak­tens när­va­ro var att in­for­me­ra om total­för­svars­plik­ten och att gö­ra re­klam för myn­dig­he­tens oli­ka ung­doms­kur­ser.

– Det är jät­te­ro­ligt att få träf­fa al­la ung­do­mar. Många är in­tres­se­ra­de och ny­fik­na in­för mönst­ring­en och en even­tu­ell mi­li­tär grund­ut­bild­ning. Det är en unik upp­le­vel­se för många och frå­gor­na är in­te säl­lan många, sä­ger re­kry­te­rings­ko­or­di­na­tor An­ders Fall.

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

Fio­nit Rex­haj från Vid­höge­sko­lan i Var­berg för­sö­ker slå re­kord i an­tal kic­kar vid Aspe­ro id­rotts­gym­na­si­ums mon­ter.

På ons­da­gen fyll­des Halm­stad are­na med re­pre­sen­tan­ter från Hal­lands samt­li­ga gym­na­sie­sko­lor. De ni­on­de­klas­sa­re som än­nu in­te be­stämt sig för en ut­bild­ning fick ett gyl­le­ne till­fäl­le att få si­na frå­gor

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

och fun­de­ring­ar be­sva­ra­de. Även För­svars­mak­ten var på plats i are­nan. Eve­ne­mang­et på­går även i dag.

På plats i are­nan fanns även sko­lor som lig­ger ut­an­för läns­grän­sen. Som Helsing­borgs rid­gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.