Vem tyc­ker du är Årets hallän­ning?

Hal­land: Vem är din per­son­li­ga fa­vo­rit bland al­la vå­ra fram­gångs­ri­ka hallän­ning­ar? Nu kan du va­ra med och av­gö­ra vem som gör bäst re­klam för lä­net: läs no­mi­ne­ring­ar­na och var med och rös­ta fram Årets hallän­ning!

Hallandsposten - - Sidan 1 - Po­vel Ar­wid­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 28

Halm­stad: Ar­tis­ter, fot­bollsträ­na­re och fö­re­tags­le­da­re. Av al­la vå­ra kän­da hallän­ning­ar kan ba­ra en pri­sas som årets främs­ta. Se de no­mi­ne­ra­de och lägg din röst.

Pri­set de­las ut av Mark­nads­för­e­ning­en i Hal­land (MIH) i sam­ar­be­te med Hal­lands­pos­ten och Hal­lands Ny­he­ter och är nytt för 2019.

För att få pri­set ska mot­ta­ga­ren ha gjort god pr för Hal­land och ver­kat of­fent­ligt för lä­nets bäs­ta.

Ti­di­ga­re un­der hös­ten bad vi er lä­sa­re no­mi­ne­ra era bäs­ta hallän­ning­ar – och bland dem finns nu sex fa­vo­ri­ter att rös­ta på för att ut­se årets vin­na­re.

– Det har va­rit ett stort in­tres­se med många no­mi­ne­ring­ar. Det var svårt att väl­ja ut de här sex – för det var många star­ka namn, sä­ger He­le­na von Ment­zer, mark­nads­ko­or­di­na­tor på Hal­lands­pos­ten och Hal­lands Ny­he­ter.

– Samt­li­ga är bra kan­di­da­ter och det är en bra mix på nam­nen. Al­la har de gjort stark pr för Hal­land på sitt sätt – och man får rös­ta på den man kän­ner li­te ex­tra för.

Det går att rös­ta fram till 29 no­vem­ber. Pris­ut­del­ning­en sker i sam­band med Mih:s Fru­kost­ga­la den 19 de­cem­ber på Halm­stad are­na – där pris­ta­ga­ren till­de­las en unik tav­la av Hal­lands­konst­nä­ren Dag­mar Glem­me – nå­got som al­la pris­ta­ga­re nu och i fram­ti­den ska få.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.