Halv åt­ta hos mig – i La­holm

La­holm: Mat och dryck är gi­vet, plus fy­ra hus­vis­ning­ar. Men det är in­te al­la or­ter som bju­der på en sand­storm, en po­wer­nap och en på­få­gel. Väl­kom­men till fy­ra väl­ma­ta­de av­snitt av ”Halv åt­ta hos mig” i La­holm, mån­dag till tors­dag näs­ta vec­ka.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Ul­ri­ka Ahl­berg [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 12

La­holm: Nu blir det li­vat i ru­tan – TV4:S pro­gram ”Halv åt­ta hos mig” kom­mer till La­holm. Här är pro­fi­ler­na som ska la­ga mat, babb­la och bubb­la: Pa­tri­cia Schön, Ka­rin Hå­kans­son, Tirt­ha Ra­sa­i­li och Pe­ter Bengts­son.

Vi träf­far gäng­et hem­ma hos kul­tur­ar­be­ta­ren Pe­ter Bengts­son i Ys­by, och det blir spon­ta­na kra­mar och höga skratt när Tirt­ha Ra­sa­i­li, Pa­tri­cia Schön och Ka­rin Hå­kans­son kli­ver in i kö­ket.

– Ja, det blir all­tid väl­digt li­vat när vi träf­fas, sä­ger Pa­tri­cia och tilläg­ger:

– När tv-fol­ket pac­ka­de ihop sa de att de ha­de haft en rik­tigt kul vec­ka med oss. För­hopp­nings­vis kom­mer den gläd­jen att mär­kas i pro­gram­men.

Och de and­ra tre hål­ler med: de där da­gar­na med ”Halv åt­ta hos mig”, i må­nads­skif­tet april/maj, var som att gå in i en här­lig bubb­la. Men det var ock­så syn­ner­li­gen in­ten­sivt. In­spel­ning­ar­na bör­ja­de vid två på ef­ter­mid­da­gen och på­gick of­ta till ett-två på nat­ten.

– När vi var hem­ma hos Tirt­ha och de fil­ma­de ho­nom när han för­be­red­de ef­ter­rät­ten, låg vi and­ra och sov i gäst­rum­met, be­rät­tar Ka­rin och skrat­tar.

Här pas­sar Tirt­ha på att av­slö­ja en hem­lig­het: Da­gen då de skul­le sam­las hem­ma hos Ka­rin ha­de han in­te hun­nit äta lunch. Så vid fem­snå­ret var han så hung­rig att han höll på att smäl­la av.

– Men då kör­de en av kil­lar­na i tv-tea­met mig till Mc­do­nald’s i Mell­byst­rand. Det kän­des li­te märk­ligt att kä­ka snabb­mat ett par tim­mar fö­re den fan­tas­tis­ka mid­da­gen, men jag ha­de in­te kla­rat mig an­nars…

Det är TV4 som sän­der ”Halv åt­ta hos mig” och upp­läg­get byg­ger på att fy­ra per­so­ner tu­ras om att bju­da på en tre­rät­ters­me­ny. Den da­gen man själv är värd kom­mer tv-tea­met re­dan vid åt­ta på mor­go­nen, och se­dan på­går det än­da tills gäs­ter­na har gått hem. Det blir många tim­mar film, som se­dan klipps ner till fy­ra 22 mi­nu­ter långa av­snitt som sänds en och sam­ma vec­ka (från La­holm 11-14 no­vem­ber).

– Jag läng­tar ef­ter att se de fär­di­ga pro­gram­men! Det är svårt att ve­ta hur det ska bli, men det är snäll-tv så det är nog ing­et att oroa sig för … el­ler? sä­ger Pe­ter.

I sam­band med in­spel­ning­ar­na vil­le han och de and­ra ta chan­sen att vi­sa upp La­holm från sin bäs­ta si­da. Tre av dem lyc­ka­des, den fjär­de or­sa­ka­de en smär­re ka­ta­strof:

– Jag bor i Mell­byst­rand, och vid ha­vet finns en bänk som fun­kar som mö­tes­plats. När man har va­rit där läg­ger man upp en bild på Instagram och hash­tag­gar #Bän­ken. När det var ”min” dag drog jag ihop ett gäng vän­ner där ne­re, men det blås­te så in i vas­sen att al­la blev helt bläst­ra­de – och tje­jen som fil­ma­de fick to­tal­sa­ne­ra ka­me­ran när vi kom hem till mig igen, sä­ger Ka­rin som ”ha­de sand mel­lan tän­der­na i tre da­gar ef­teråt”.

To­talt sett är det myc­ket upp­slup­pet prat i ”Halv åt­ta hos mig”, men till var­je maträtt an­be­fal­ler pro­duk­tions­fol­ket tys­ta bil­der, vil­ket in­ne­bär att del­ta­gar­na ska va­ra knäpp­tys­ta och ba­ra fo­ku­se­ra på att äta.

– Tre av oss gjor­de som de sa, men den fjär­de kun­de in­te hål­la sig, ut­an satt he­la ti­den och hum­ma­de och ”mmmmmma­de”. Gis­sa vem? sä­ger Pa­tri­cia.

Var­på al­la tit­tar på Pe­ter som slår ut med hän­der­na och ut­bris­ter:

– Men vad­då! Dels är det så jäd­ra gött att få åka runt hos här­li­ga män­ni­skor och äta god mat, dels är jag ju som en på­få­gel – jag gil­lar att bre­da ut mi­na vack­ra ving­ar. Spe­ci­ellt om det är en film­ka­me­ra i rum­met!

” Det är svårt att ve­ta hur det ska bli, men det är snäll-tv så det är nog ing­et att oroa sig för … el­ler? Pe­ter Bengts­son

Bild: Ul­ri­ka Ahl­berg

Bild: Ul­ri­ka Ahl­berg

Halv åt­ta i La­holm: Tirt­ha Ra­sa­i­li, Pe­ter Bengts­son, Pa­tri­cia Schön och Ka­rin Hå­kans­son, här hem­ma hos Pe­ter i Ys­by. (Och hun­den he­ter Sven).

Pe­ter Bengts­son, 37 år, Ys­by. Di­ver­se­hand­la­re i kul­tur. På hyl­lor­na finns bland an­nat ani­ma­tion, film, mu­sik, må­le­ri, pod­den Blom­mar det?, Dra­ma­lo­gen, fo­to, te­a­ter, ljus, ljud, dans, vin­od­ling och hus­re­no­ve­ring.”kan in­te re­la­te­ra till be­grep­pet fri­tid.

Pa­tri­cia Schön, 51 år, Mell­byst­rand. Job­bar för fö­re­ta­get Vux­en och är eko­no­mi­an­sva­rig på Pen­sio­nat Klit­ter­hus i Äng­el­holm. Gil­lar att ploc­ka svamp och gör gär­na öken­vand­ring­ar i väst­ra USA.

Tirt­ha Ra­sa­i­li, 39 år, La­holm. Sam­ord­na­re för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter på Läns­sty­rel­sen Hal­lands län. Gil­lar att pro­me­ne­ra längs La­gan och job­bar ide­ellt för ett barn­hem i Ne­pal.

Ka­rin Hå­kans­son, 56 år, Mell­byst­rand. Slöjd­lä­ra­re på Strandängs­sko­lan i Båstad. Är en obot­lig ”gör­detsjäl­va­re” med jord un­der nag­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.