Riv­ning av lek­plats på Bäc­ka­gård stöt­te på pro­tes­ter

Bäc­ka­gård: Ett ti­o­tal per­so­ner har hört av sig till kom­mu­nen för att pro­te­ste­ra mot riv­ning­en av lek­plat­sen på Bäc­ka­gård. I går togs le­k­ut­rust­ning­en bort.

Hallandsposten - - Nyheter | Halmstad - Ce­ci­lia We­lin [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 66

” Vi har in­te re­sur­ser att re­no­ve­ra den. Sofia Warp­man stads­träd­gårds­mäs­ta­re

Rek­tio­ner­na på att tio lek­plat­ser mås­te ri­vas för att det sak­nas peng­ar till un­der­håll har va­rit stor. Fle­ra be­svik­na kom­mu­nin­vå­na­re har ifrå­ga­satt be­slu­tet på HP:S fa­ce­book och vis­sa har även hört av sig di­rekt till kom­mu­nen.

– De som har kon­tak­tat oss, om­kring ett ti­o­tal, har al­la haft syn­punk­ter på att vi valt att ri­va den i Väst­ra Bäc­ka­gårds­par­ken. På öv­ri­ga nio har vi in­te fått någ­ra re­ak­tio­ner, be­rät­tar Sofia Warp­man, stads­träd­gårds­mäs­ta­re.

Lek­plat­sen på Bäc­ka­gård upp­ges va­ra väl­be­sökt, bå­de av barn som bor i om­rå­det och av för­sko­lan. Var­för val­de ni i så fall att ploc­ka bort den?

– Den ha­de en hel del fel och det är ock­så en av få lek­plat­ser som vi haft till­bud på. Det hand­lar om att barn snubb­lat på gum­mi­mat­tan, be­rät­tar Sofia Warp­man.

Ef­tersom det in­te finns peng­ar för in­ve­ste­ring­ar el­ler un­der­håll till al­la lek­plat­ser i kom­mu­nen var Väst­ra Bäc­ka­gårds­par­ken en av dem som fick stry­ka på fo­ten.

– Vi har in­te re­sur­ser att re­no­ve­ra den och vi mås­te ha säk­ra och tryg­ga lek­plat­ser, sä­ger Sofia Warp­man.

Vil­ken lek­plats som kom­mer att lig­ga när­mast för dem som haft nä­ra till Väst­ra Bäc­ka­gårds­par­ken kan hon in­te sva­ra på i nu­lä­get. Det­ta ef­tersom fler lek­plat­ser i kom­mu­nen kom­mer att ri­vas men än är det in­te helt klart vil­ka.

– Men minst en lek­plats ska fin­nas kvar på Bäc­ka­gård, sä­ger Sofia Warp­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.