Al­fa rik­tar lju­set mot funk­tions­ned­sätt­ning

La­holm: Al­fa har sam­man­fat­tat FN:S kon­ven­tion om rät­tig­he­ter för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, allt för att upp­märk­sam­ma In­ter­na­tio­nel­la funk­tions­hin­der­da­gen.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Eve­li­na Gun­nars­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 50 54

La­holm: Al­fa La­holm har sam­man­ställt en lätt­läst ver­sion av FN:S kon­ven­tion om rät­tig­he­ter för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Ma­te­ri­a­let har skic­kats ut till sko­lor.

Tis­da­gen 3 de­cem­ber är det in­ter­na­tio­nel­la funk­tions­hin­der­da­gen, en dag som Al­fa La­holm vill upp­märk­sam­ma. Al­fa är en kom­mu­nal verk­sam­het som job­bar med att in­for­me­ra om äm­nen kopp­la­de till funk­tions­ned­sätt­ning­ar.

– Vi ska be­ly­sa oli­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar och be­rät­ta om hur det är att ha en, sä­ger Char­lie Rosén, an­ställd på Al­fa.

– Vad är ad­hd och au­tism? Vi pra­tar om vad man kan ha svårt för och vad man är bra på, sä­ger Ing­e­la Lash­ga­ri­ne­jad, coach på Al­fa.

Den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten har fun­nits i oli­ka for­mer se­dan 2005. För Char­lie Rosén, Da­ni­el Nils­son och Jim Lund­gren, som ar­be­tar på Al­fa är det spän­nan­de och in­tres­sant att kom­ma ut.

– Vi gör det för att kun­na spri­da in­fo och öka kun­ska­pen, sä­ger Jim Lund­gren på Al­fa.

– Vi vill för­hind­ra för­do­mar, de grun­dar sig i okun­skap och räds­la. Om vi ger kun­skap mins­kar räds­lan, sä­ger Da­ni­el Nils­son, på Al­fa.

Det är där­för Al­fa bör­jar in­for­me­ra re­dan i skol­ål­dern. In­för in­ter­na­tio­nel­la funk­tions­hin­der­da­gen har Al­fa satt ihop en lätt­läst ver­sion av ar­tik­lar­na i FN:S kon­ven­tion om rät­tig­he­ter för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. Ma­te­ri­a­let har skic­kats till kom­mu­nens sko­lor och che­fer in­om LSS.

– Vill sko­lor­na an­vän­da ma­te­ri­a­let på nå­got sätt så kan de gö­ra det, sä­ger Em­ma Lind­blad, coach.

För att väc­ka dis­kus­sion har grup­pen har ska­pat fik­ti­va sce­na­ri­on.

– Allt som står i den här kon­ven­tio­nen ska va­ra själv­klar­he­ter men det är det in­te, sä­ger Da­ni­el.

– Då ha­de de in­te be­hövt skri­va den här, sä­ger Char­lie.

Bland de 50 ar­tik­lar­na ploc­kar grup­pen ut två styc­ken som känns vik­ti­ga för dem. Ar­ti­kel åt­ta hand­lar om att ge kun­skap om hur per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning le­ver. Den ni­on­de hand­lar om till­gäng­lig­het, in­te ba­ra fy­siskt ut­an även när det kom­mer till att ta del av in­for­ma­tion.

– Det blir mer och mer tek­nik och det är vik­tigt att al­la kan ta del av det. An­nars blir det ett dub­belt ut­an­för­skap sä­ger Em­ma Lind­blad.

Al­fa själ­va ska på en fö­re­läs­ning med Per-olof Hed­vall, lek­tor i re­ha­bi­li­te­rings­tek­nik och de­sign vid Lunds tek­nis­ka hög­sko­la.

– Fö­re­läs­ning­en he­ter Uni­ver­sell de­sign med Per-olof Hed­vall. Det hand­lar om in­ter­ak­tion och kom­mu­ni­ka­tion in­om fa­mil­jer som har funk­tions­ned­sätt­ning­ar, sä­ger Ing­e­la Lash­ga­ri­ne­jad.

Bild: Eve­li­na Gun­nars­son

em­ma Lind­blad, char­lie rosén, Jim Lund­gren, da­ni­el Nils­son och ing­e­la Lash­ga­ri­ne­jad ar­be­tar al­la med al­fa i La­holm, an­ting­en som an­ställ­da i al­fa el­ler som coacher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.