Hal­lands­tra­fi­kens om­tag ska lö­sa miss­nöjd­he­ten

Halm­stad: Två oli­ka per­so­ner såg man­nen bå­de dra ned si­na shorts och pil­la på sitt or­gan. Men an­kla­gel­sen till­ba­ka­vi­sas full­stän­digt. Han tyc­ker det är ”fult gjort” av kvin­nor­na som an­kla­gar ho­nom.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Jan Sto­hr [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 47

Halm­stad: Hal­lands­tra­fi­kens kund­nöjd­het har fal­lit. Nu hop­pas bo­la­gets vd Andre­as Al­mquist vän­da den ne­ga­ti­va tren­den ge­nom en ny mo­bi­lapp och ett om­tag av bil­jettsor­ti­men­tet.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i en livs­me­dels­af­fär och på par­ke­ring­en ut­an­för. Ing­en av kvin­nor­na som såg man­nen blot­ta sig är tvek­sam till vad de såg. En av dem blev till och med så arg att hon ”vil­le ta fast äck­let”.

Men ef­ter att en po­lis­pa­trull hit­tat man­nen och frå­gat ut ho­nom vi­sar det sig att han är helt oför­stå­en­de till an­kla­gel­ser­na. Han har ba­ra följt sin in­hand­lings­lis­ta och var se­dan på väg hem, där han skul­le la­ga mat till gäs­ter som skul­le kom­ma se­na­re sam­ma kväll.

Man­nen ne­kar helt till det han på­stås ha gjort och stäl­ler sig frå­gan­de till hur han kun­nat ham­na i en så­dan si­tu­a­tion och sä­ger att: ”han har full koll på hur han själv upp­trätt.”

I po­lis­för­hö­ret po­äng­te­ra­de han till och med att han skul­le vil­ja vän­da på det he­la och stäl­la det emot kvin­nor­na som vitt­nar emot ho­nom: ”...för han tyc­ker det känns väl­digt krän­kan­de, det­ta på­stå­en­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.