Man åta­las för brott på brott i snabb följd

La­holm: En 36-årig la­hol­ma­re miss­tänks för en lång rad brott un­der lop­pet av drygt ett dygn. En pen­sio­när fick knyt­nävsslag i an­sik­tet och en fa­milj blev så skräm­da att de in­te vå­ga­de stan­na i sitt hem.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Hen­rik Wil­li­ams­son [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 69

La­holm: En bil­stöld, en spring­no­ta, ett par knyt­nävsslag mot en pen­sio­när, en hårt kas­tad sten i hu­vud­höjd mot en fa­milj. Allt det­ta och mer där­till på ett drygt dygn. Nu åta­las en 36-årig la­hol­ma­re.

Kväl­len bör­ja­de bli sen när det ring­de på hem­ma hos en fa­milj i La­holm. När pap­pan öpp­na­de dör­ren stod där en grovt byggd man som frå­ga­de om han kun­de få hjälp med bi­len.

Pap­pan sva­ra­de nej. Man­nen bad då om ett glas vat­ten. Re­dan där tyck­te pap­pan att si­tu­a­tio­nen var olus­tig, men han häm­ta­de li­te vat­ten. Dock ba­ra i en plast­mugg.

”Han tänk­te att om han ger per­so­nen ett glas kans­ke han kros­sar det och ho­tar”, står an­teck­nat från ett för­hör med pap­pan.

Vid det la­get ha­de he­la fa­mil­jen sam­lats in­nan­för dör­ren. Då vi­sa­de det sig att pap­pan haft fog för sin oro. Plöts­ligt small det.

Man­nen som ringt på kas­ta­de ut­an för­var­ning en halv­ki­los sten i hu­vud­höjd mot fa­mil­jen, skrek ”jäv­la ho­ra” och gick där­i­från.

Ste­nen träf­fa­de som tur var ba­ra yt­ter­dör­ren, men fa­mil­jen blev så räd­da att de – ef­ter att ha lar­mat po­li­sen – in­te vå­ga­de stan­na i sitt hem den nat­ten.

Sten­kast­ning­en var det sista av de många brott som en 36-årig la­hol­ma­re miss­tänks ha be­gått in­om lop­pet av 28 tim­mar 13–14 ok­to­ber.

Ti­di­ga­re på kväl­len 14 ok­to­ber tros han ha gått in hem­ma hos en pen­sio­när i cen­tra­la La­holm. Det led­de till en kon­fron­ta­tion och hand­ge­mäng ut­an­för bosta­den. 67-åring­en blev sla­gen blo­dig i an­sik­tet.

Dess­utom ha­de man­nen knac­kat på yt­ter­li­ga­re en dörr un­der sam­ma kväll för att be om vat­ten. Där blev han ne­kad. Strax där­på kas­ta­des ste­nar mot ett hus i grann­ska­pet. Kas­ten or­sa­ka­de ska­dor för över 7 000 kro­nor.

Da­gen ef­ter hän­del­ser­na ta­la­de po­lis med 36-åring­ens fru. Hon sa­de då att man­nen va­rit ute fy­ra kväl­lar i rad och ”be­tett sig myc­ket märk­ligt”.

To­talt åta­las han nu för sju oli­ka brott: miss­han­del, för­sök till grov miss­han­del, ska­de­gö­rel­se, stöld, grov stöld och bil­stöld.

Bil­stöl­den var den förs­ta hän­del­sen som upp­märk­sam­ma­des i det hän­del­se­ri­ka dyg­net. En Vol­vo för­svann från Gull­kra­ge­vä­gen i La­holm. Ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re blev 36-åring­en fil­mad ur en mängd oli­ka vinklar när han dök upp i den stul­na Vol­von på en ben­sin­sta­tion i Halm­stad.

Per­so­na­len re­a­ge­ra­de di­rekt på man­nens un­der­li­ga be­te­en­de och hans över­driv­na in­tres­se för mac­kens kas­sa­ap­pa­rat. Per­so­na­len miss­tänk­te re­dan från bör­jan att han skul­le smi­ta från bräns­le­no­tan. Vil­ket han ock­så gjor­de.

36-åring­en själv ne­kar till att ha be­gått nå­got brott.

”Hur kan man hål­la på med nå­got så­dant? Det är så myc­ket onds­ka i värl­den”, har han sagt i ett av po­lis­för­hö­ren.

Bild: Po­li­sens för­un­der­sök­ning

36-åring­en fång­a­des av ett fler­tal ka­me­ror när han kom till mac­ken i en stu­len bil. Han vi­sa­de ett stort in­tres­se för mac­kens kas­sa­sy­stem och tan­ka­de ut­an att be­ta­la. Så bör­ja­de ett brotts­di­gert dygn där man­nen nu åta­las för en rad brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.