Mi­li­tär flyg­histo­ria får upp­höjd po­si­tion

Halm­stad: Nu åter­står ba­ra lac­ke­ring­en och för­seg­ling­en. Se­dan lyf­ter Gul Pet­ter igen för en tur någ­ra me­ter över mar­ken som för­hopp­nings­vis kan på­gå de när­mas­te 30 åren.

Hallandsposten - - Sidan 1 -

Halm­stad: När F 14 upp­hör­de att va­ra en fly­gan­de flot­tilj med eg­na plan blev Lan­sen­pla­net Gul Pet­ter det sista att lan­da i Halm­stad. Nu har en­tu­si­as­ter re­no­ve­rat det och på lör­dag lyfts det på plats.

Det är svårt att tro, men när alu­mi­ni­um som an­vänts i för­sva­rets flyg­plan ut­sätts för vä­der och vind kan det bli otro­ligt sprött, som pap­per. Än­då är tan­ken att få det sista Lan­sen­pla­net som var sta­tio­ne­rat i Halm­stad att stå pall i yt­ter­li­ga­re 30 år. Hem­lig­he­ten för att lyc­kas sta­vas: tä­ta fo­gar.

Lör­da­gen den 14 de­cem­ber är det mål­gång för det am­bi­tiö­sa re­no­ve­rings­pro­jek­tet. Då blir det hög­tid­lig åter­in­vig­ning av Lan­sen­pla­net Gul Pet­ter. Det var just det pla­net som sat­te punkt för strids­flyg­plan ba­se­ra­de i Halm­stad. Det pla­net var det sista som togs ur drift 1961. Ef­ter det har allt skol­flyg i Halm­stad ge­nom­förts med flyg­plan som an­ting­en lå­nats in el­ler an­vänts i sam­band med att de var i Halm­stad för över­syn och re­no­ve­ring.

Ex­em­pla­ret Gul Pet­ter kom till­ba­ka till Halm­stad från flyg­va­pen­mu­se­et i bör­jan på 1990-ta­let, med upp­dra­get till då­va­ran­de F 14 att re­no­ve­ra det och att ge det en lämp­lig pla­ce­ring. Lös­ning­en blev det mo­nu­ment som bygg­des in­ne på flot­til­jom­rå­det i sam­band med flot­til­jens 50-års­ju­bi­le­um 1994. – Det kom egent­li­gen till Halm­stad som en skrot­hög och re­no­ve­ra­des den gång­en av flyg­vap­nets tek­nis­ka sko­la, be­rät­tar Hans Hans­son, pen­sio­ne­rad

Bild: Jan Sto­hr

F 14:s sista eg­na plan har se­dan 1994 tjä­nat som mo­nu­ment in­ne på flot­til­jom­rå­det. Vä­der och vind slet så hårt att det när­mast var en hög med skrot när re­no­ve­ring­en star­ta­de. På lör­dag lyfts det på plats, vid sin nya po­si­tion in­till flyg­plat­sen. En vec­ka se­na­re blir det pam­pig in­vig­ning.

Hans An­ders­son är en av fly­gen­tu­si­as­ter­na som in­gått i grup­pen som re­no­ve­rat Lan­sen­pla­net. Bland an­nat tvät­tas he­la flyg­pla­net in­för om­lac­ke­ring­en in­nan det slut­li­gen ska mon­te­ras på en pe­la­re vid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.