Brän­der­na av­gör Ju­li­as sä­songstart

Tolv spe­la­re bor­ta på mån­da­gens trä­ning. Men trä­na­ren Fred­rik Jo­hans­son skön­jer än­då lju­set i tun­neln på Halm­stad Ham­mers sjuk­doms­pro­blem in­för ons­da­gens match bor­ta mot Sköv­de.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Jan-owe Wik­ström

Sport: Ju­lia Eng­ström ska in­le­da golf­sä­song­en på Austra­li­ens öst­kust. Men brän­der­na som här­jar över kon­ti­nen­ten kan sät­ta stopp för pla­ner­na.

– Jag tror och hoppas att de fles­ta av spe­lar­na är till­ba­ka, sä­ger han, men räk­nar bort Hu­go Jo­hans­son, ”fort­fa­ran­de fe­ber” och sät­ter frå­ge­tec­ken för Ro­bin Holm som i går trä­na­de förs­ta gång­en på en vec­ka.

För Ham­mers stod in­te alls att kän­na igen mot Tro­ja Ljung­by i sön­dags (1–5).

– Nej, det var kraft­löst och in­te alls sam­ma ener­gi som mot Tranås (2–1) ti­di­ga­re i vec­kan. Men nu har vi­ru­set, el­ler vad det är, gått ige­nom näs­tan he­la la­get och har hål­lit på i en dryg vec­ka så nu hoppas jag att det är på till­ba­ka­gång, sä­ger Jo­hans­son som själv är för­kyld.

” Vi­ru­set har gått ige­nom näs­tan he­la la­get så nu bör det va­ra på till­ba­ka­gång.

Fred­rik Jo­hans­son

Där­för, för att mins­ka smit­to­ris­ken, var det fri­vil­lig trä­ning i mån­dags där al­la som var sju­ka el­ler kän­de sig li­te krass­li­ga fick väl­ja att stan­na hem­ma.

– Vi var tio på trä­ning­en, men nu känns det som om vi är på rätt väg igen.

Det lär ock­så be­hö­vas mot ett Sköv­de som skräll­de re­jält med 6–2-se­gern hem­ma mot ett då obe­seg­rat Kal­linge/ron­ne­by.

– Kal­linge var väl in­te rik­tigt öd­mju­ka in­för upp­gif­ten och det straf­far sig di­rekt i den här se­ri­en. Sköv­de är väl li­te som vi – ett lag som ing­en ha­de trott på men som ock­så gått bätt­re än för­vän­tat så nu hoppas jag att vi kan stud­sa till­ba­ka di­rekt pre­cis som vi gjor­de ef­ter för­lus­ten mot Hud­dinge, sä­ger Fred­rik.

Det som Ham­mers fram­för allt mås­te se upp med är de syl­vas­sa spel­vänd­ning­ar­na och Hen­rik The­gel (15 mål/15 as­sist på 28 mat­cher), Alex­an­der Hen­riks­son (15 mål/5 as­sist på 24 mat­cher) samt Den­nis San­tes­son (5/15 på 21 mat­cher) som var på väg till Ham­mers i fjol, blir att se upp med.

– Det vik­ti­gas­te är att vi är taj­ta och hål­ler ihop la­get så är vi in­te blir för långa som se­nast mot Tro­ja Ljung­by.

Bild: Ro­ger Lars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.