Po­li­ti­ker ne­ka­de stöd – ut­an att va­ra på­läs­ta

Hyl­te: Ef­ter fem år i järn­vägs­sta­tio­nen i Hyl­te­bruk är den so­ma­lis­ka ko­lo­nin i Hyl­te ut­an för­e­nings­lo­kal.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Lennart Hil­dings­son

Hyl­te: Po­li­ti­ker som sa­de nej till stöd till en so­ma­lisk för­e­ning ha­de in­te läst på hand­ling­ar­na. Man viss­te in­te ens på vil­ken ort de skul­le hy­ra lo­kal.

Det­ta kan del­vis va­ra en följd av miss­för­stånd då po­li­ti­ker­na i ar­bets- och nä­rings­livs­nämn­den skul­le be­hand­la en be­gä­ran om stöd.

På för­slag från Mo­de­ra­te le­da­mo­ten Rolf Näslund av­slogs för­e­ning­ens an­sö­kan. So­ma­li­er­na hän­vi­sa­des i stäl­let till att för­sö­ka hit­ta plats i nå­gon av de fas­tig­he­ter som kom­mu­nen äger.

– I Fo­rum finns ex­em­pel­vis lo­ka­ler. Det bor­de bli bil­li­ga­re, sä­ger Rolf Näslund till HP.

Rolf Näslund var vid sam­man­trä­det, som hölls strax fö­re jul, in­te fullt på­läst el­ler in­for­me­rad om bak­grun­den till ären­det som skul­le be­hand­las. Han kän­de in­te till, be­rät­tar han, att järn­vägs­sta­tio­nen re­dan an­vänts av so­ma­li­er­na, med motsvarand­e kom­mu­na­la bi­drag som nu var up­pe för be­slut. Han viss­te hel­ler in­te vil­ket sta­tions­hus det var frå­gan om.

– Nå­gon har sagt till mig att det var sta­tio­nen i Rydö­bruk som ägs av en po­li­ti­ker. Jag tyck­te det var oskä­ligt med en hy­ra på 10 000 kro­nor i må­na­den, peng­ar som dess­utom skul­le gå till en full­mäk­ti­ge­le­da­mot som är med i al­li­an­sen Fram­tid Hyl­te.

När des­sa frå­gor i ef­ter­hand retts ut sä­ger Rolf Näslund att det in­te skul­le ha änd­rat hans ställ­nings­ta­gan­de.

– Det är fort­fa­ran­de en hög kost­nad, in­te minst då vår ekonomi är då­lig och kom­mu­nen har eg­na lo­ka­ler, sä­ger han.

Han och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ten Sti­na Isaks­son yr­ka­de av­slag på den an­sö­kan som So­ma­lis­ka kul­tur- och id­rotts­för­e­ning­en läm­nat in, vil­ken gäll­de 125 000 kro­nor för 2020 och som nämn­dens ar­bets­ut­skott – i sitt för­slag till be­slut – re­dan pru­tat till 108 000 kro­nor.

Då så­väl en le­da­mot från Väns­tern (Pet­ter Eriks­son) och Kom­mu­nens väl (Li­rim Maz­re­ku) ryck­tes med, för­u­tom yt­ter­li­ga­re en mo­de­rat (Bo Lars­son), av­slogs he­la an­sö­kan när nämn­den gick till röst­ning.

” De om någ­ra be­hö­ver verk­li­gen en plats att va­ra på.

Björn Mal­mqvist stu­di­e­om­buds­man mos ABF

– Op­po­si­tio­nen tyck­te tyd­li­gen in­te att det var ett bra för­slag, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Bir­git­ta Årzén (S), som ef­ter klubb­sla­get till­sam­mans med Väns­ter­par­tis­ten Claes-gö­ran Öst­lund re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet – de en­da som var för ett bi­drag till för­e­ning­en.

Det fanns än­då en kas­sa till stö­det, anger hon, ur den bud­get som nämn­den för­fo­gar över till in­teg­ra­tions­in­sat­ser. Hon pe­kar ock­så på, med tan­ke på Näslunds och kanske yt­ter­li­ga­re nej-rös­tan­des miss­tag, att det ut­tryck­li­gen står ”Järn­vägsta­tio­nen i Hyl­te­bruk” i hand­ling­ar­na som låg på bor­det un­der mö­tet och som le­da­mö­ter­na ock­så fått i för­väg.

So­ma­lis­ka för­e­ning­en i Hyl­te bör­ja­de våren 2015 hy­ra det gam­la sta­tions­hu­set i Hyl­te­bruk, vil­ket ägs av ett fas­tig­hets­bo­lag från Os­kar­ström. Här sat­te man igång med ak­ti­vi­te­ter för den gans­ka sto­ra so­ma­lis­ka ko­lo­nin flyk­ting­ar bo­sat­ta i Hyl­te. Kom­mun har se­dan dess stöt­tat upp med un­ge­fär 120 000 kro­nor år­li­gen.

För någ­ra år se­dan bil­da­des yt­ter­li­ga­re en so­ma­lisk för­e­ning i Hyl­te; kul­tur- och id­rotts­för­e­ning­en som del­vis haft an­nan in­rikt­ning och bre­da­re upp­slut­ning av med­lem­mar, i minst gäl­lan­de ål­der och kön. Den har nu bli­vit do­mi­ne­ran­de, me­dan den äld­re och mans­do­mi­ne­ra­de för­e­ning­en ty­nat bort. So­ma­lis­ka kul­tur- och id­rotts­för­e­ning­en (SKIF) var er­bju­den och vil­le, från och med feb­ru­a­ri i år, ta över hy­res­kon­trak­tet till sta­tio­nen. Men det blev som sagt ett nej till en kom­mu­nal upp­back­ning som var för­ut­sätt­ning­en för det­ta.

– De om någ­ra be­hö­ver verk­li­gen en plats att va­ra på. De­ras verk­sam­het är, sett från mitt stu­di­e­för­bunds per­spek­tiv, den mest ut­veck­lan­de i Hyl­te just nu, sä­ger Björn Mal­mqvist, stu­di­e­om­buds­man hos ABF, och som fort­sät­ter:

– För­e­ning­en dri­ver åt­skil­li­ga kur­ser, för ex­em­pel­vis barn som plug­gar eng­els­ka och kvin­nor som vill ta sig ut i ar­bets­li­vet. Vi har in­te läng­re plats hos oss för ens cirk­lar­na och de be­hö­ver lo­kal ock­så för si­na för­e­nings­ak­ti­vi­te­ter.

– Vi har ett ti­o­tal oli­ka ak­ti­vi­te­ter för vå­ra med­lem­mar, vil­ket vi tills nu mesta­dels kla­rat med hjälp av ABF. Men vi mås­te ha nå­gon­stans att va­ra, sä­ger Ab­di­a­si­is Dahir, som är ord­fö­ran­de för So­ma­lis­ka kul­turoch id­rotts­för­e­ning­en.

I det pre­li­mi­nä­ra upp­läg­get med kom­mu­nens tjäns­te­män skul­le SKIF fritt upp­lå­ta de hyr­da lo­ka­ler­na ock­så till and­ra för­e­ning­ar som vil­le an­vän­da dem.

På kul­tur- och folk­häl­so­för­valt­ning­en, som den kom­mu­na­la för­valt­ning­en nu bytt namn till, upp­ges att man nu på fre­dag tän­ker träf­fa den so­ma­lis­ka för­e­ning­en re­pre­sen­tan­ter för att för­sö­ka hit­ta en an­nan lös­ning.

Bild: Lennart Hil­dings­son

Ab­di­a­si­is Dahir, från den so­ma­lis­ka kul­tur­för­e­ning­en, be­rät­tar att han blev för­vå­nad över det plöts­li­ga be­slu­tet att in­te ge hans för­e­ning stöd för dess verk­sam­het. Den ak­tu­el­la järn­vägs­sta­tio­nen i Hy­te­bruk syns bakom ho­nom.

Bild: Ro­ger Lars­son/ar­kiv

Bir­git­ta Årzén (S), re­ser­ve­ra­de sig mot be­slu­tet som fat­ta­des av nämn­den som hon själv är ord­fö­ran­de för. ”Op­po­si­tio­nen tyck­te tyd­li­gen in­te att det var ett bra för­slag”, sä­ger hon.

Bild: Ro­ger Lars­son/ar­kiv

Rolf Näslund (M) trod­de att det hand­la­de om en an­nan järn­vägs­sta­tion, på an­nan ort. ”Jag tyck­te det var oskä­ligt med en hy­ra på 10 000 kro­nor i må­na­den”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.