Man ut­pe­kad som miss­tänkt för våld­täkt

Halm­stad: För sju da­gar se­dan kom en an­mä­lan in till po­li­sen om att en kvin­na i öv­re ton­å­ren bli­vit våld­ta­gen. Nu har en åkla­ga­re valt att an­hål­la en miss­tänkt gär­nings­man. – Vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la för­hör med in­blan­da­de i fal­let, sä­ger Ma­rie Nilvé

Hallandsposten - - Sidan 1 - El­ve­din Ba­sic [email protected]­lands­pos­ten.se

Halm­stad: För­ra vec­kan an­mäl­de en kvin­na att hon bli­vit våld­ta­gen. Se­dan i hel­gen sit­ter en man i 25-års­ål­dern fri­hets­be­rö­vad miss­tänkt för att ha ut­fört våld­täk­ten.

Det var den 7 ja­nu­a­ri som en kvin­na i öv­re ton­å­ren kom in till po­li­sen och an­mäl­de att hon bli­vit våld­ta­gen. Se­dan dess har po­li­sen ar­be­tat feb­rilt med att sö­ka ef­ter en ut­pe­kad, miss­tänkt per­son.

Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re togs en man i 25-års­ål­dern in på po­lis­för­hör och kun­de se­dan gri­pas in­nan åkla­ga­re un­der hel­gen val­de att an­hål­la ho­nom.

– Vi är i ett ti­digt ske­de och har job­bat fram en miss­tänkt gär­nings­man. Nu hand­lar det om att fort­sät­ta för­hö­ra in­blan­da­de i det här ären­det, sä­ger Ma­rie Nilvé, jour­ha­van­de

Det rör sig in­te om en över­falls­våld­täkt. Jag kan in­te näm­na nå­got om var och hur det har skett i nu­lä­get.

Ma­rie Nilvé po­li­sens krim­jour

för­un­der­sök­nings­le­da­re vid krim­jou­ren.

För­un­der­sök­nings­le­da­ren be­rät­tar att den miss­tänk­ta våld­täk­ten ska ha ägt rum i Halm­stad, men är för­te­gen om vi­da­re upp­gif­ter.

– Det rör sig in­te om en över­falls­våld­täkt. Jag kan in­te näm­na nå­got om var och hur det har skett i nu­lä­get. Jag kan in­te hel­ler be­rät­ta nå­got om ska­de­lä­get hos kvin­nan, sä­ger Ma­rie Nilvé.

Det är in­te känt om man­nen och kvin­nan ska ha haft nå­gon re­la­tion se­dan ti­di­ga­re.

Krim­jou­ren kom­mer att fort­sät­ta hål­la i ären­det ini­ti­alt in­nan en­he­ten för brott i nä­ra re­la­tio­ner tar över. Se­nast kloc­kan tolv, tred­je da­gen ef­ter ett be­slut om an­hål­lan­de mås­te åkla­ga­ren läm­na häkt­nings­fram­stäl­lan till dom­stol.

Bild: Ben­ja­min An­dres­son/ar­kiv

Det tog ba­ra ett par da­gar in­nan po­li­sen kun­de iden­ti­fi­e­ra en miss­tänkt gär­nings­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.