Så går det för Hal­lands konst­mu­se­um

Över 2 000 per­so­ner var på plats när Hal­lands konst­mu­se­um ha­de åter­in­vig­ning i slu­tet av ok­to­ber. Två må­na­der har pas­se­rat, och hur har det hit­tills gått för sats­ning­en som tog över tre år att bli klar?

Hallandsposten - - Sidan 1 - Sa­ra Ös­ter [email protected]­lands­pos­ten.se Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo [email protected]­lands­pos­ten.se

Kul­tur&nö­je: Två må­na­der ef­ter åter­in­vig­ning­en tar HP tem­pen på Hal­lands konst­mu­se­um. Hur går det för mu­se­et? Hur många har va­rit där? Mu­sei­che­fen Mag­nus Jens­ner be­rät­tar.

Åter­in­vig­ning­en av om- och till­bygg­na­den av Hal­lands konst­mu­se­um var på en reg­nig lör­dag i slu­tet av ok­to­ber, den 26 ok­to­ber 2019. Li­te drop­par från him­len stop­pa­de dock in­te in­tres­se­ra­de hallän­ning­ar från att be­sö­ka Halm­stads nya mu­se­um. Un­der öpp­nings­hel­gen var där som sagt över 2 000 per­so­ner.

– Det var en otro­lig upp­slut­ning, det var jät­te­kul att se. Man mär­ker att det är många som tyc­ker att det är ro­ligt med ett nytt och fint konst­mu­se­um i stan, sä­ger Mag­nus Jens­ner, mu­sei­chef.

Från öpp­ning­en till i dag har hit­tills 6 397 per­so­ner be­sökt mu­se­et, 8488 om man räk­nar med be­sö­ka­re i kafé­et och bu­ti­ken.

– Jag upp­le­ver att vi hit­tills har haft många be­sö­ka­re. Bå­de unga som äld­re, kvin­nor som män kom­mer. Sen un­der jul och ny­år är det all­tid li­te mind­re folk, men vi är nöj­da.

Just nu finns det fy­ra på­gåen­de ut­ställ­ning­ar på Hal­lands konst­mu­se­um: Ol­le Baert­ling, Lot­ta An­tons­son, Per Bak Jen­sen och konst från mu­se­ets eg­na samling Gräns­land - ur sam­ling­en.

En­ligt mu­sei­che­fen har de som mål att ha cir­ka tre sto­ra ut­ställ­ning­ar om året.

– Vi har en grupp som ar­be­tar med att ta fram lo­ka­la, na­tio­nel­la, in­ter­na­tio­nel­la och be­ty­del­se­ful­la konst­nä­rer som vi tror kan loc­ka hit en bred mål­grupp.

Förr var det gra­tis att gå in på Hal­lands konst­mu­se­um men nu kos­tar en­trén 80 kro­nor för vux­na och 60 kro­nor för stu­de­ran­de och pen­sio­nä­rer. Barn och ung­do­mar un­der 20 år går in gra­tis.

Tror du att ni tap­par be­sö­ka­re på grund en­tré­av­gif­ten?

– Jag tror att de fles­ta be­sö­ka­re är be­red­da att be­ta­la in­trä­de för att ta del av allt det nya. De in­täk­ter vi får in går ock­så till nya ut­ställ­nings­pro­jekt. Så en­tré­av­gif­ten bi­drar till att vi kan be­hål­la en hög kva­li­tet i verk­sam­he­ten även fram­ö­ver, sä­ger Mag­nus och tilläg­ger:

– Själv­klart för­lo­rar man en del be­sö­ka­re, men jag tror vi vin­ner många fler nya med al­la des­sa för­änd­ring­ar och för­bätt­ring­ar.

” Hal­lands konst­mu­se­um har stor po­ten­ti­al, och tar vi till va­ra på den så kan ut­ställ­ning­ar här ha chan­sen till in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het.

Mag­nus Jens­ner mu­sei­chef

Än så länge har mu­se­et ba­ra haft öp­pet un­der årets mör­ka­re må­na­der, men snart vän­tar vår och som­mar – en pe­ri­od som Mag­nus ser ljust på.

– Vi hoppas att bå­de tu­ris­ter och hallän­ning­ar väl­jer att be­sö­ka oss un­der den här ti­den. Vi har en otro­lig träd­gård där man kan sit­ta och fi­ka till ex­em­pel. Jag tror att det kan bli vår bäs­ta sä­song, och att många kom­mer att få upp ögo­nen för det nya mu­se­et i stan.

Vad be­ty­der det nya mu­se­et för Halm­stad tror du?

– Såklart väl­digt myc­ket. I dag har vi ut­ställ­nings­sa­lar som vi kan re­gle­ra kli­ma­tet ef­ter kons­ten, det in­ne­bär att vi kan lå­na in konst som vi ti­di­ga­re in­te haft möj­lig­het till. Hal­lands konst­mu­se­um har stor po­ten­ti­al, och tar vi till va­ra på den så kan ut­ställ­ning­ar här ha chan­sen till in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het, sä­ger Mag­nus Jens­ner, mu­sei­chef.

Det är konst­nä­ren Ma­ria Stigs­dot­ter Drott som har ar­be­tat med träd­går­den, och ett ljus­konst­verk av Mikael Erics­son be­ly­ser den nya fa­sa­den i tre oli­ka vä­der­streck. Med led-ljus och över 3000 ani­ma­tio­ner i tusch och ak­va­rell lyf­ter konst­nä­ren fram mu­se­ets väx­lan­de verk­sam­het i ett sam­spel mel­lan ar­ki­tek­tu­ren och kvälls­lju­set. I kväll kom­mer konst­nä­rer­na till mu­se­et för att be­rät­ta mer om de­ras verk.

Om- och till­bygg­na­den av Hal­lands Konst­mu­se­um har fi­nan­si­e­rats av och skett i sam­ar­be­te mel­lan Re­gi­on Hal­land, Halm­stads kom­mun och Stif­tel­sen Hal­lands Länsmu­se­er.

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

Fa­sa­den på Hal­lands konst­mu­se­um pryds av ljus­konst­verk gjor­da av Mikael Erics­son.

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

Ljus­verk av konst­nä­ren Mikael Erics­son be­ly­ser den nya fa­sa­den.

Mu­sei­che­fen Mag­nus Jens­ner är stolt över det nya mu­se­et. Han ser stor po­ten­ti­al och tror att vis­sa ut­ställ­ning­ar kan få in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.