Så på­ver­kar Södra in­far­ten bil­tra­fi­ken

Halmstad: Södra in­far­tens förs­ta etapp fort­sät­ter att på­ver­ka tra­fi­ken. Näs­ta steg är att byg­ga en dropp-ron­dell i An­ders­bergs­kors­ning­en och en gångoch cy­kel­väg un­der La­holms­vä­gen. I mit­ten av feb­ru­a­ri stängs vägar av och läng­re fram he­la den be­rör­da kors

Hallandsposten - - Sidan 1 - Ce­ci­lia We­lin [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 66

Halmstad: Byg­get av Södra in­far­ten fort­sät­ter att på­ver­ka tra­fi­ken. Vägar stängs av och tra­fik leds om när kom­mu­nen byg­ger en ny typ av ron­dell.

För ett år se­dan sat­tes spa­den i jor­den för Södra in­far­tens etapp 1, ett byg­ge som syf­tar till att öka tra­fik­sä­ker­he­ten i om­rå­det och le­da bort tung tra­fik från La­holms­vä­gen (läs mer i fak­taru­ta in­till).

En ny ron­dell och tra­fik­plats står re­dan klar och yt­ter­li­ga­re en tra­fik­plats är på gång.

Näs­ta steg blir att byg­ga yt­ter­li­ga­re en ron­dell samt en 32 me­ter lång gång- och cy­kel­väg un­der La­holms­vä­gen. Kors­ning­en som på­ver­kas är An­ders­bergs­ring­en/la­holms­vä­gen/ Ryt­ta­re­vä­gen.

Pe­ter Gustafs­son, pro­jekt­le­da­re, för­kla­rar hur ar­be­te­na kom­mer att på­ver­ka tra­fi­ken:

– Från och med ti­dig mor­gon den 17:e feb­ru­a­ri kom­mer vi att stänga av An­ders­bergs­ring­en och Ryt­ta­re­vä­gen. Det in­ne­bär att man in­te läng­re kom­mer att kun­na svänga in på des­sa ga­tor från La­holms­vä­gen.

All tra­fik till An­ders­berg mås­te där­för gå via Grö­ne­vångs­vä­gen, me­dan in­du­stri­om­rå­det nu­me­ra nås via den ti­di­ga­re bygg­da ron­del­len ut­med La­holms­vä­gen.

Kors­ning­en ska er­sät­tas med en cir­ku­la­tions­plats, men för att flask­hal­sen ska bli så li­ten som möj­ligt byggs en till­fäl­lig för­bi­fart bred­vid kors­ning­en in­nan den stängs av.

– Den kom­mer att bli fyr­fi­lig. Vi räk­nar med att stänga kors­ning­en i bör­jan/mit­ten av april, sä­ger Pe­ter Gustafs­son.

Det är en li­te ovan­lig typ av ron­dell som ska byg­gas i An­ders­bergs­kors­ning­en. Pe­ter Gustafs­son be­skri­ver den som en drop­pe, el­ler en halvron­dell. An­led­ning­en är att det in­te kom­mer att gå att svänga

väns­ter i ron­del­len, oav­sett vil­ket håll du kom­mer ifrån.

Det­ta in­ne­bär allt­så att bilister även när ar­be­tet är klart ska väl­ja Grö­ne­vångs­vä­gen för att nå An­ders­berg. Var­för ska det in­te läng­re gå att svänga väns­ter in till An­ders­berg?

– I he­la ar­be­tet med Södra in­far­ten vill vi få ett bätt­re och jäm­na­re flö­de av tra­fi­ken och det­ta är en del i det.

För­u­tom ron­del­len ska en 32 me­ter lång gång- och cy­kel­väg byg­gas, med tun­nel un­der La­holms­vä­gen.

– Då får vi bort gång- och cy­kel­tra­fi­ken från La­holms­vä­gen och det är här vi får den sto­ra för­de­len när det gäl­ler sä­ker­he­ten. Det här är näs­tan vik­ti­ga­re än kors­ning­en, sä­ger Pe­ter Gustafs­son

Un­der ti­den som byg­get på­går kom­mer vis­sa sträc­kor av cy­kel­vä­gar­na ut­med La­holms­vä­gen att le­das om.

I sam­band med väg­ar­be­tet kom­mer ett 90-tal popp­lar längs La­holms­vä­gen att så­gas ner. Lin­dar kom­mer att åter­plan­te­ras i stäl­let, to­talt 150 styc­ken.

En­ligt pro­jekt­pla­nen ska

ar­be­te­na va­ra kla­ra den 25 ja­nu­a­ri 2021, men ett del­mål är att öpp­na cir­ku­la­tions­plat­sen den 1 de­cem­ber.

– Det är för att tra­fi­ken ska lö­pa nå­gorlun­da bra till jul­han­deln. Även om för­bi­far­ten kom­mer att va­ra fyr­fi­lig har vi in­te li­ka myc­ket plats så den kom­mer att va­ra träng­re och vi kom­mer att be­grän­sa has­tig­he­ten till 40 kilo­me­ter i tim­men, så ja – vi ser att det kan bli en flask­hals, sä­ger Pe­ter Gustafs­son.

He­la etapp 1 ska va­ra fär­digt vå­ren 2021 och i dags­lä­get finns inga tec­ken på för­se­ning­ar.

– Då kan vi allt­så sy ihop al­la de­lar av etapp 1 och bli av med en stor del av den tunga tra­fi­ken från La­holms­vä­gen, fram­för allt den som ska gå till in­du­stri­om­rå­det. Det som se­dan åter­står i etapp 2 är sista kopp­ling­en från Mon­tör­ga­tan och fram till ham­nen och Hö­ganäs­ver­ken.

Från bör­jan var tan­ken att etapp 2 skul­le på­bör­jas un­der 2019, men så blev det in­te. Ef­tersom de­talj­pla­nen än­nu in­te är an­ta­gen är tidsa­spek­ten i dags­lä­get högst oklart sä­ger Pe­ter Gustafs­son.

– I den bäs­ta av värl­dar kan vi ha en ent­re­pre­nads­start vid års­skif­tet 21/22 men det är väl­digt myc­ket mel­lan tum­men och pek­fing­ret.

Pro­jekt Södra in­far­ten fort­sät­ter. På mån­dag stängs An­ders­bergs­ring­en och Ryt­ta­re­vä­gen av och li­te läng­re fram he­la kors­ning­en som ska byg­gas om till en cir­ku­la­tions­plats (se rit­ning). Tra­fi­ken kom­mer att le­das om. Den nya ron­del­len be­räk­nas stå klar la­gom till jul­han­deln.

Bild: Ja­ri Vä­li­ta­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.