Allt fo­kus på Hal­land i Me­lo­di­festi­va­len

Hallandsposten - - Sidan 1 -

Kul­tur&nö­je: När Me­lo­di­festi­va­lens tred­je del­täv­ling ska av­gö­ras i Lu­leå är det med tre hallän­ning­ar på scen. Två som täv­lan­de ar­tis­ter och en som pro­gram­le­da­re.

Som barn dröm­de hon om att le­da Me­lo­di­festi­va­len, och nu står hon där. Lin­nea Henriksson från Halmstad äls­kar det glitt­ri­ga och färg­fyll­da – men ock­så att hon får en möj­lig­het att sträc­ka ut en hand till dem som in­te har nå­gon att de­la ge­men­ska­pen med.

Lin­nea Henriksson le­der årets upp­la­ga av Me­lo­di­festi­va­len till­sam­mans med ko­mi­kern Da­vid Sun­din och ar­tis­ten Lina Hedlund.

– Vi har det ro­ligt på job­bet. Väl­digt, väl­digt ro­ligt på job­bet.

Al­la tre har va­rit sto­ra fan av pro­gram­met, och Lin­nea har äls­kat

Me­lo­di­festi­va­len än­da se­dan hon var barn. Och det har hjälpt hen­ne myc­ket i rol­len som pro­gram­le­da­re, tyc­ker hon.

– När jag var li­ten lek­te jag pro­gram­le­da­re, men jag trod­de ald­rig att jag skul­le bli till­frå­gad om att fak­tiskt få le­da det. Det är som att jag är här och le­ker, men det är ock­så många nya mo­ment att ta in. Det är myc­ket att sät­ta sig in i med ma­nus och allt an­nat.

Lin­nea kän­ner att hon har fått ihop en bra ke­mi med Lina och Da­vid, och tyc­ker sär­skilt om att allt är så di­rekt.

– Jag äls­kar kon­ser­ter, att det hän­der i stun­den. Att kän­na ner­ver­na på spänn. Och det känns skit­ballt att få ve­ta först vil­ka som har gått vi­da­re, att ve­ta det fö­re al­la and­ra. Allt det­ta är en bonus på li­vet.

Just mo­men­tet när ar­tis­ter­na ska få re­da på om de har gått vi­da­re el­ler in­te kän­ner Lin­nea igen från sin egen med­ver­kan i Idol.

– Bå­de jag och Lina (som själv har täv­lat i Me­lo­di­festi­va­len) vet hur det är att sit­ta där. Vi skul­le ald­rig sko­ja bort det. Jag har ju ock­så följt många av ar­tis­ter­nas kar­riä­rer och vet vad det be­ty­der för dem. I den här rol­len kom­mer man ar­tis­ter­na nä­ra, så man tar allt på stort all­var.

Un­der in­ter­vjun hål­ler Lin­nea Henriksson på att bli sty­lad in­för fre­dags­kväl­lens gen­rep. Till den här del­täv­ling­en ut­lo­var hon ex­tra allt, att de ska maxa det he­la.

– Det här är så lyx­igt, att man har så lång tid på sig att för­be­re­da sig, det har man in­te på van­li­ga tur­né­er el­ler kon­ser­ter.

Men för­be­re­del­ser­na tar ock­så lång tid.

– Som i går, in­för kom­mu­nens väl­komst­fest. Vi hann in­te va­ra där

Den här vec­kan får det bli glatt igen. Det är så fint med det här pro­gram­met.

Lin­nea Henriksson

så länge, så det är näs­tan som att man gör sig fin läng­re än man är fin, sä­ger hon.

Un­der lör­da­gen ut­lo­vas ett ex­tra glitt­rigt pro­gram, vil­ket blir en kon­trast mot för­ra veckans mel­lan­akt, där Lin­nea sjöng en sång om hur en­sam­ma många män­ni­skor runt om i lan­det kän­ner sig.

– Jag är glad att jag fick för­tro­en­det att gö­ra det. Mel­lo är nå­got som för ihop oss, som sam­lar folk. Man kanske tit­tar med kom­pi­sar, med sin fa­milj el­ler för sig själv. Men på ett sätt tit­tar vi al­la till­sam­mans. Det är som med al­la hög­ti­der, de blot­tar även pro­ble­men, som att man kanske in­te har nån att de­la det med. Och Me­lo­di­festi­va­len är en hög­tid. Ett sam­man­hang, där vi al­la är till­sam­mans.

– Och så den här vec­kan får det bli glatt igen. Det är så fint med det här pro­gram­met.

Pas­san­de till ”vabru­a­ri” har även Lin­nea fått en släng av för­kyl­ning, la­gom till helgens täv­ling.

– Jag ha­de hört folk sä­ga att al­la blir sju­ka vec­ka tre. ”Ha, in­te jag, jag blir in­te sjuk”. Nu är jag sjuk.

Hon dric­ker en ”häx­brygd” med ci­tron och ing­e­fä­ra, och kän­ner trots allt att det kom­mer att gå bra på lör­dags­kväl­len.

– Jag har fått ut­ö­va mu­sik­nör­de­ri där man lär sig al­la trix för att frisk­na till, och hö­ra med and­ra ar­tis­ter hur de bru­kar gö­ra.

Har di­na vec­kor som pro­gram­le­da­re fått dig mer el­ler mind­re su­gen på att själv stäl­la upp som ar­tist?

– Jag trivs väl­digt bra i den här rol­len som jag har nu. Jag har fått ex­tra re­spekt för de som täv­lar, det krä­ver ner­ver. Allt ska stäm­ma i tre mi­nu­ter, som pro­gram­le­da­re har man li­te läng­re tid på sig. Vi kan spä ut det li­te mer.

– Men jag ska ald­rig sä­ga ald­rig. Jag trivs så bra i den här bubb­lan, och jag vill in­te läm­na den. På nå­got sätt vill man va­ra med här igen och igen.

Bild: Jo­han Ham­mer­by

Lin­nea Henriksson le­der Me­lo­di­festi­va­len. Aman­da Aa­sa gör de­but som ar­tist, me­dan Ma­ri­et­te stäl­ler upp för fjär­de gång­en.

I en loge i Coop Norr­bot­ten Are­na för­be­re­der sig Lin­nea Henriksson in­för fre­dags­kväl­lens gen­rep, me­dan hår­sty­lis­ten Gustav La­ger­träd ska ska­pa ”ett rik­tig di­sco­hår”.

Bild: Jo­han Ham­mer­by

Jo­han Ham­mer­by [email protected]­lands­pos­ten.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.