Bygg­lov för för­sko­la för 70 barn har över­kla­gats

Al­bins­ro: Bygg­na­den blir för hög. Det an­ser gran­nar till den pla­ne­ra­de för­sko­lan i Al­bins­ro och har där­för valt att över­kla­ga bygg­lo­vet.

Hallandsposten - - Nyheter | Halmstad - Ce­ci­lia We­lin

I slu­tet av ju­li gav bygg­nads­nämn­den grönt ljus till Al­bins­ro för­sko­la. Nämn­den såg inga hin­der för att upp­fö­ra en för­sko­la på ak­tu­ell fas­tig­het som lig­ger i slu­tet av Gry­nings­vä­gen.

Men ett par gran­nar har valt att över­kla­ga bygg­lo­vet till läns­sty­rel­sen. De an­ser att för­sko­lan blir för hög med si­na näs­tan nio me­ter. Det­ta kom­mer att på­ver­ka de­ras ut­sikt och även om­rå­dets mil­jö.

Gran­nar­na tyc­ker ock­så att det är märk­ligt att kom­mu­nen i plan­hand­ling­ar­na skri­ver att pla­ce­ring­en har valts för att ska­pa go­da sol­lä­gen för de nya tom­ter­na, och me­nar att hän­syn i stäl­let bor­de tas till be­fint­lig be­byg­gel­se.

De är ock­så kri­tis­ka mot den bul­lerskärm som ska byg­gas. De på­pe­kar att full­mäk­ti­ge an­ta­git en plan­be­skriv­ning om att bul­ler­plank in­te bör an­vän­das som första­hand­sal­ter­na­tiv då för höga plank in­ver­kar ne­ga­tivt på ga­tu­mil­jön och upp­le­vel­sen av trygg­het.

” De är ock­så kri­tis­ka mot den bul­lerskärm som ska byg­gas.

Pla­nen ti­di­ga­re var att för­sko­lan skul­le stå klar till näs­ta år, men i dags­lä­get hand­lar det i stäl­let om sen­hös­ten 2022.

–Ti­den är för­skju­ten be­ro­en­de på att det än­nu in­te finns väg an­lagd för att kun­na an­slu­ta till fas­tig­he­ten och byg­ga för­sko­lan, upp­ger Ma­ri-an­ne Öberg, pla­ne­rings­ut­veck­la­re på barn- och ung­doms­för­valt­ning­en.

Mar­tin Zet­ter­man, pro­jekt­le­da­re på fas­tig­hets­kon­to­ret, upp­ger dock att över­kla­gan­det kan kom­ma att för­se­na byg­get ef­tersom man in­te har för av­sikt att dra igång in­nan bygg­lo­vet vun­nit la­ga kraft.

För­sko­lan ska ha plats för cir­ka 70 barn. Al­la av­del­ning­ar ska lig­ga i mark­plan och på and­ra vå­ning­en blir det per­so­nalut­rym­me.

Bild: Fred­rik Sand­berg/tt

Pla­nen är att för­sko­lan i Al­bins­ro ska stå klar un­der sen­hös­ten 2022, men över­kla­gan­det kan even­tu­ellt för­se­na byg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.