Kom­mu­nen änd­rar pla­ner­na – räd­dar bu­ti­ken

Bäc­ka­gård: När Lars Sö­der­blom Svens­son, som dri­ver Tem­po Bäc­ka­gård, fick hö­ra att man skul­le stänga av vägen till hans bu­tik för att byg­ga en ron­dell var han sä­ker på att den skul­le gå i kon­kurs. Lars och hans kun­der ring­de och mej­la­de kom­mu­nen – som nu h

Hallandsposten - - Nyheter | Halm­stad - Po­vel Ar­wid­son pa@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 28

Ron­del­len i kors­ning vid Nya Ty­lö­sand­s­vä­gen och Bäc­ka­gårds­vä­gen bör­ja­de byg­gas i au­gusti. Byg­get var pla­ne­rat att ta fy­ra må­na­der och en av­stäng­ning av vägen skul­le gö­ra att många av Tem­po Bäc­ka­gårds kun­der fick svå­ra­re att ta sig till bu­ti­ken.

Bu­tiks­che­fen Lars Sö­der­blom Svens­son var sä­ker på att bu­ti­ken skul­le gå i kon­kurs.

– Vi kom­mer tap­pa runt hälf­ten av vå­ra kun­der, det har vi in­te råd med, sa­de han i HP i ju­li.

För­u­tom med­ver­kan i me­dia låg ock­så Sö­der­blom Svens­son på med sam­tal och mejl till kom­mu­nen för att få dem att änd­ra i si­na pla­ner. Nu har det bli­vit så.

– Från bör­jan vad det tänkt att ron­del­len skul­le byg­gas hal­va kors­ning­en åt gång­en. Nu har vi kom­mit fram till en an­nan lös­ning som in­te på­ver­kar den nor­ra de­len så myc­ket som det var tänkt från bör­jan. Vi kom­mer ba­ra att stänga av den i någ­ra tim­mar vid ett par till­fäl­len, sä­ger kom­mu­nens pro­jekt­le­da­re So­fia Er­löv och fort­sät­ter:

– Dess­utom lig­ger vi just nu fö­re i tids­pla­nen.vi hop­pas kun­na bli kla­ra ett par vec­kor ti­di­ga­re än vi har trott. På­ver­ka­de sam­ta­len från nä­ringsid­kar­na och dess kun­der?

– Det är na­tur­ligt­vis kul när man kan gö­ra nå­gon nöjd men det var när ent­re­pre­nö­ren tit­ta­de på plat­sen och gjor­de sin pla­ne­ring som vi kom fram till den nya lös­ning­en. Pla­nen vi la­de fram i som­ras gjor­des in­nan ent­re­pre­nö­ren var in­kopp­lad.

Lars Sö­der­blom Svens­son vill än­då ge be­röm åt kom­mu­nen:

– De ska ha en eloge för att de fak­tiskt lyss­nat på oss.

” Vi har känt ett otro­ligt starkt stöd hos al­la.

Lars Sö­der­blom Svens­son, bu­tiksä­ga­re

Byg­get har nu på­gått i snart fem vec­kor.

– När byg­get bör­ja­de tap­pa­de vi en del men det tap­pet har krympt nu. Nu är det så att vi kla­rar av det.

Bu­tiks­che­fen me­nar att man har si­na trog­na kun­der att tac­ka för myc­ket. Bå­de med att mej­la och ringa kom­mu­nen och med att fort­sät­ta hand­la i bu­ti­ken trots om­vä­gen.

– Vi har känt ett otro­ligt starkt stöd hos al­la. Snitt­kö­pet i bu­ti­ken har ökat och folk har nog in­sett att de mås­te stöd­ja bu­ti­ken om de vill ha kvar den.

Nu ser Lars Sö­der­blom

Svens­son ljust på fram­ti­den igen:

– Fort­sät­ter det så här kom­mer vi ab­so­lut kla­ra oss.

Bild: Johan Pers­son/arkiv

När kom­mu­nen skul­le stänga av vägen till bu­ti­ken i fy­ra må­na­der trod­de Lars Sö­der­blom Svens­son på kon­kurs för hans när­bu­tik. Men nu har kom­mu­nen pla­ne­rat om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.