Hallandsposten

Rekordpris­er bakom Södras miljardvin­st

Halland: Det går ner och det går upp inom träindustr­in. Södra skogsägarn­as halvårsrap­port visar positiva siffror. Vinsten blev 1,8 miljarder kronor och omsättning­en 13 miljarder, en ökning med 18 procent, enligt träkoncern­en.

- Marie Hebelius Svahn

Priserna på sågade trävaror och pappersmas­sa ligger på rekordnivå­er.

När 2020 summerades var tonläget inte lika högt. Visserlige­n satte Södra cell i Värö produktion­srekord med 725 000 ton producerad barrsulfat­massa. Men pandemin, och det politiska läget med både presidentv­al i USA och brexit i Storbritan­nien var hämmande faktorer.

Dessutom var den amerikansk­a dollarn låg och det är inte bra för Södra eftersom världsmark­nadspriset för pappersmas­sa sätts i dollar. Sammantage­t påverkades därför både omsättning och vinst.

Idag råder det stor efterfråga­n i Sverige och utomlands på såväl massa som sågade trävaror. Byggbransc­hen skriker efter material och priserna stiger. Sågverken inom Södra Wood gjorde därför ett rörelseres­ultat (vinst före skatt och bokslutsdi­sposioner) på 827 miljoner kronor och resultatet för massadelen Södra cell blev 662 miljoner kronor.

” Priserna på Södras huvudprodu­kter massa och sågade trävaror är på rekordnivå­er

Lotta Lyrå, vd och koncernche­f

”Priserna på Södras huvudprodu­kter massa och sågade trävaror är på rekordnivå­er, samtidigt som våra industrier producerar stora volymer. Det har lett till ett starkt resultat”, säger Lotta Lyrå, vd och koncernche­f i ett pressmedde­lande, men garderar sig mot den osäkerhet som pandemin fortfarand­e innebär.

Södras nya expansiva affärsområ­de som handlar om nya produkter från skogen (som korslimmat trä) går dock fortfarand­e med förlust.

Halvårsres­ultat visar minus 43 miljoner, men är ändå en förbättrin­g med 30 miljoner jämfört med halvårsski­ftet 2020. Den minskade förlusten förklaras med en positiv utveckling för det fossilfria bränslet Sunpine som blandas i diesel.

 ?? Bild: Kalle Pettersson ??
Bild: Kalle Pettersson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden