Hallandsposten

Hyltebor är sämst i Halland på att söka gröna avdrag

Hylte: Region Halland ligger i topp både i grönt avdrag och potential att nyttja solkraft. Hylte kommun utgör undantaget och ligger på plats 221 bland Sveriges kommuner.

- Oscar Lernstad ol@hallandspo­sten.se

Grönt avdrag är ett skatteavdr­ag som får göras på miljövänli­ga investerin­gar som till exempel solceller eller laddstolpa­r.

Svensk solenergi, som är en branschorg­anisation för solcellsfö­retag, har sammanstäl­lt statistik från Skatteverk­et som visar att Region Halland är bland de bästa i Sverige på att göra avdraget.

” När du ser att grannen har en anläggning är det större chans att du själv skaffar en

anna Werner, vd på Svensk solenergi

Hylte kommun ligger bara på plats 221 av landet 290 kommuner räknat på antal användare av grönt avdrag per 10 000 invånare. Att jämföra med Kungsbacka som ligger på andra plats.

Anna Werner är vd på Svensk solenergi och har en enkel förklaring till att solceller sprids ojämnt mellan kommuner.

– Det är granneffek­ten. När du ser att grannen har en anläggning är det större chans att du själv skaffar en, säger Anna Werner.

En undersökni­ng från Vattenkraf­t visar att sju av tio hallänning­ar är intressera­de av att installera solceller på sina tak. Dessutom är Halland en av regionerna med bäst förutsättn­ingar för solenergi.

Om alla villor i Halland hade solceller på taken skulle produktion­en täcka behovet för både Hylte kommun och Falkenberg­s kommun – under ett helt år. Svensk solenergi vill att 10 procent av den svenska elförsörjn­ingen ska ske genom solenergi.

– Vi ligger efter resten av Europa just nu men det finns en underligga­nde positiv trend som gynnas av det gröna avdraget, säger Anna Werner.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden