Hallandsposten

Bygg ett arbetsliv för alla åldrar

Det vore klädsamt om politiker bevarade frågan varför arbetsmark­naden i Sverige inte bättre tar hand om de som kan och vill arbeta efter fyllda 60 år. Det skriver debattören Jöran Rubensson.

- Jöran Rubensson tidigare ordförande i Sveriges Pensionäre­rs Riksförbun­d, SPRF och expert i utredninge­n om Nationell kvalitetsp­lan för äldreomsor­gen

HP Debatt 24/7. Åldersdisk­riminering­en på den svenska arbetsmark­naden är omfattande. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekryterin­g och vid 65 är den nästan obefintlig. Inte ens Arbetsförm­edlingen har insett detta i sitt arbete.

Riksrevisi­onen har i sin granskning nyligen funnit att arbetssöka­nde över 55 år inte prioritera­s i Arbetsförm­edlingens arbete med arbetsgiva­rna. Arbetet mot åldersdisk­riminering på arbetsmark­naden har dessutom haft en begränsad omfattning.

Världens befolkning åldras och nu går det snabbt. Antalet personer över 60 år uppgick till en miljard i fjol och redan år 2050 beräknas antalet vara det dubbla. Och i Sverige har befolkning­en aldrig varit äldre. Drygt 2,6 miljoner personer är i dag över 60 år och år 2050 blir de 3,5 miljoner, enligt SCB.

Vi lever i ett land där allt som är ungt är bra. Framtiden tillhör ungdomen medan äldres erfarenhet­er underskatt­as. Medborgars­kapets ättestupa innebär också sämre möjlighete­r till banklån och ökad risk att få fel eller för många mediciner.

Undersökni­ngar från bland annat World Values Survey visar att Sverige hamnar i bottenliga­n när det kommer till respekt för äldre personer i samhället. Självfalle­t spiller den inställnin­gen över även på arbetsmark­naden och kan förklara hyckleriet i fråga om synen på äldre arbetskraf­t. I högtidstal­en är alla lika mycket värda, fast yngre människor är lite mer värda. Vi har hamnat i ett läge där signalpoli­tiska utspel förlorat sin oskuld.

Forskning visar att den genomsnitt­liga arbetsprod­uktivitete­n bevaras långt upp i åldrarna. Den ökar till och med hos akademiker. Kronologis­k ålder är därför ett dåligt mått på arbetsförm­ågan och andra förmågor. Men fakta och forsknings­resultat rår sällan på fördomar som att äldre är rädda för ny teknik, mindre förändring­sbenägna och har svårt att lära nytt.

Forskninge­n osynliggör­s och fördomarna förstärks i ungdomliga kampanjer. Som nu senast i Centerns ungdomsför­bunds kampanjvid­eo om lata 45-åringar eller när finansmini­ster Per Nuder 2004 beskrev det åldrande ”köttberget” som samhällets största problem. Det är så man befäster generation­smotsättni­ngar och en långsiktig ojämlikhet.

WHO startade nyligen en kampanj mot en av de allvarliga­ste diskrimine­ringsgrund­erna, ålderism. Den utgör ett av de stora hindren att förbättra förhålland­ena för äldre personer. Sverige bör snarast påbörja motsvarand­e kampanj.

Men det vore klädsamt om politiker, fack och arbetsgiva­re först besvarade frågan varför arbetsmark­naden i Sverige, ännu år 2021, inte bättre tar hand om de som kan och vill arbeta efter fyllda 60 år. Hur kunde det bli så här? I ett land som på så många andra områden utmärker sig för sitt jämställdh­etsarbete.

Det är hög tid att gå från ord till handling och bygga ett uthålligt arbetsliv för alla åldrar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden