HÖSTFLOX

EN SOLDYRKARE KÄRLEKSÖRT

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Sen­som­mar­blom­man höstflox är en char­mig och res­lig blom­ma som slår ut i ju­li–ok­to­ber. De små blom­mor­nas sö­ta doft loc­kar fjä­ri­lar och hum­lor, men ty­värr även mjöl­dagg och snig­lar. De blom­mar bäst i full sol men ogil­lar tor­ka. Blom­nings­ti­den för­längs om du ploc­kar bort viss­na blom­mor. Förök­ning: Höstflox bör de­las vart tred­je till vart fjär­de år. Det är mest lyc­kat att slänga mitt­par­ti­et och åter­plan­te­ra de ytt­re de­lar­na. Se till att var­je bit har minst fem stjäl­kar och plan­te­ra dem di­rekt ef­ter del­ning. Vill du så den kan du lå­ta över­blom­man­de blom­mor sit­ta kvar, då bil­das frön som går fint att plan­te­ra.

TÅ­LIG OCH TRO­GEN

Kärleksört är en­kel att od­la, tål bå­de stark sol och tor­ka, den krä­ver in­te myc­ket för att fin­nas till. Un­der som­ma­ren är den gans­ka ano­nym men blom­mar upp i sin ful­la prakt i au­gusti, sep­tem­ber och ok­to­ber. Väx­ten blir cir­ka 50–60 cm hög och är fin bå­de i träd­går­den, som snitt­blom­ma och att tor­ka. Bå­de bla­den och ro­ten är ät­ba­ra. Bla­den på­min­ner om spar­ris el­ler soc­ke­rär­ter i sma­ken, och ro­ten, som bör ko­kas in­nan den äts, är rik på kol­hyd­ra­ter. Förök­ning: Kärleksört har en stark vil­ja att över­le­va och de­la sig. Det går bra att ta stick­ling­ar och sät­ta i vat­ten, de bil­dar snabbt röt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.