DE­LA PE­REN­NER

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Att de­la pe­ren­ner är ett bra och en­kelt sätt att få fler plan­tor i sin träd­gård. Men re­gel­bun­den del­ning är ock­så ett mås­te för fle­ra växter för att de ska fort­sät­ta blom­ma år ef­ter år. De­la höstens pe­ren­ner på vå­ren, när de in­te blom­mar läng­re, så det finns tid för dem att eta­ble­ra sig. Vid del­ning är det vik­tigt att ta hän­syn till hur de väx­er. Är det en blom­ma med en tjock rot ska den grä­vas upp och skä­ras itu med kniv. Är det där­e­mot en klump av röt­ter, som ex­em­pel­vis hös­tas­tern har, ska man ab­so­lut in­te skä­ra, ut­an i stäl­let var­samt sä­ra den med hän­der­na.

De ny­de­la­de plan­tor­na ska man ta hand om li­te ex­tra och skyd­da mot ut­tork­ning och ky­la, gär­na ge­nom att täc­ka dem med kompost.

Så fort man ta­git upp en pe­renn från jor­den ska den stå i en hink med vat­ten. Det gäl­ler även om det ba­ra hand­lar om en kvart in­nan den ska ner i jor­den igen. Pe­ren­ner som hin­ner bör­ja tor­ka ut har näm­li­gen myc­ket svårt att åter­häm­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.