NYTT ÅR. NYA KRAF­TER.

Följ med oss på en vec­ka full av här­lig kom-igång-trä­ning till­sam­mans med vå­ra trä­nings­ex­per­ter på Play­i­tas, Fu­er­te­ven­tu­ra, Eu­ro­pas störs­ta trä­ningscen­ter.

Harligt Hemma special - Host - - Aftonbladet Resor -

Al­la kan hänga med på den här må bra-re­san. Gam­mal som ung. Välträ­nad som oträ­nad. Un­der vec­kan läg­ger vi fo­kus på att kom­ma igång or­dent­ligt med trä­ning­en – att ska­pa rö­rel­seg­läd­je och energi som du kan ta med dig hem och le­va länge på! Om det är ro­ligt att rö­ra på sig så gör man det igen. Du väl­jer själv hur myc­ket du vill trä­na var­je dag. På sche­mat står all­si­dig och in­spi­re­ran­de trä­ning med Mår­ten, Car­los och Ma­de­le­i­ne. Du har dess­utom till­gång till he­la an­lägg­ning­ens öv­ri­ga pro­gram. Väl­kom­men till en fan­tas­tisk vec­ka till­sam­mans med oss!

Vå­ra trä­nings­ex­per­ter som är med på re­san:

Mår­ten Ny­lén med sin uni­ka för­må­ga att se al­la del­ta­ga­re och an­pas­sa trä­ning­en ef­ter var­je per­sons för­må­ga.

Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son som ser till att bå­de va­na yo­gi­sar och ny­bör­ja­re upp­täc­ker gläd­jen och för­de­lar­na med me­diyo­ga – gam­mal som ung.

Car­los Iba­nez, Zum­bakung­en, ser till att vi gung­ar med höf­ter­na, svet­tas och har rik­tigt kul.

LÄS MER OCH BOKA PÅ aftonbladet. se/ la­sar­re­sor

Mår­ten Ny­lén Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son Car­los Iba­nez

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.