MATKOLL

MALIN ASKERLUND SPA­NAR PÅ MAT-TREN­DER OCH VÄLSMAKANDE NY­HE­TER.

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll -

Ki­ka på mat-tren­der och smar­ri­ga ny­he­ter.

Ike­as po­pu­lä­ra korv, som ser­ve­ras vid kas­sor­na, har fått ett sys­kon. Nu finns en ve­gansk va­ri­ant av den klas­sis­ka fem­kro­nors­kor­ven till­gäng­lig i samt­li­ga Ike­as va­ru­hus i Eu­ro­pa. Det är en del av Ike­as re­sa mot att er­bju­da en mer håll­bar och nyt­tig mat. Ve­go­kor­ven be­står av in­gre­di­en­ser som grönkål, rö­da lin­ser, mo­röt­ter, gurk­me­ja och ing­e­fä­ra. Kor­ven ser­ve­ras med en top­ping som be­står av pick­lad röd­kål, söt­stark se­nap och rostad lök.

Cô­tes du Rhô­ne Grand Ve­neur Or­ga­nic Ré­ser­ve är ett eko­cer­ti­fi­e­rat klas­siskt Rhô­ne­vin som pas­sar ut­märkt till smak­ri­ka kötträt­ter, mus­ti­ga gry­tor, char­ku­te­ri­er och väl­lag­ra­de os­tar. Det är det förs­ta eko­lo­gis­ka vi­net från va­ru­mär­ket Alain Jau­me. Vi­net är till­ver­kat helt ut­an ani­ma­lis­ka till­sat­ser. En flas­ka kos­tar 109 kr på Sys­tem­bo­la­get.

I höst vill vi kry­pa upp i en fåtölj med en kopp te, kaf­fe el­ler varm cho­klad. Med de nya ter­mo­smug­gar­na från Zo­ne Den­marks kol­lek­tion Sing­les kan du nju­ta med stil ut­an att brän­na fing­rar­na. Mug­gar­na har ett iso­le­rat hål­rum i si­dor­na och i bot­ten vil­ket gör att in­ne­hål­let be­hål­ler het­tan så länge som möj­ligt me­dan ut­si­dan ba­ra blir varm och skön att hål­la i. Ter­mo­smug­gar­na kan stap­las och kom­mer i en mängd härliga färger. Pri­set är 350 kro­nor för 2 styc­ken.

Sätt guld­kant på fi­kastun­den med H&M ho­mes nya dju­riskt fi­na ser­vis. Kop­pen och as­siet­ten kos­tar 79:90/styck och ett 4-pack guld­i­ga ske­dar blir ditt för 99 kro­nor.

SNACKSA SOM EN COWBOYNu lan­se­rar Estrel­la en ny smak på si­na po­pu­lä­ra lin­schips: Ranch & sourcream! De ut­lo­var smak från den ame­ri­kans­ka väs­terns vid­der. Lin­schip­sen har mind­re fett, fär­re al­ler­ge­ner och mer pro­te­in än klas­sis­ka po­tati­schips, och är dess­utom ve­gans­ka och glu­ten­fria. En på­se kos­tar cir­ka 20 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.