28 TIPS FÖR EN HARMONISK VAR­DAG

Nu bör­jar li­vet igen, ja var­dags­li­vet allt­så. Med li­te pla­ne­ring och un­der­lät­tan­de tips tar du dig an hös­ten på bäs­ta sätt.

Harligt Hemma special - Host - - Innehåll - AV MALIN ASKERLUND COLLAGE MA­RIA LANNER FOTO SHUTTERSTOCK

Dags för nystart och ru­ti­ner! Här är li­fe­hack­sen och ak­ti­vi­te­ter­na för en mer njut­nings­full höst.

TILLBRINGA TID I TRÄD­GÅR­DEN TA VA­RA PÅ ÄPPELSKÖRDEN

Åk till ett mus­te­ri med över­skot­tet och få höstens go­das­te dryck!

PLAN­TE­RA TULPANLÖKAR

In­nan tjä­len kom­mer ner i mar­ken är det dags att sät­ta tulpanlökar för att få en blomst­ran­de träd­gård på vå­ren. Gör en grop i jor­den och plan­te­ra lö­ken med den spet­si­ga de­len upp­åt på två till tre gång­er dju­pet i för­hål­lan­de till lö­kens höjd. Sätt gär­na många lö­kar till­sam­mans för att ska­pa ef­fekt och fyl­la ra­bat­ten. Om du pla­ce­rar lö­kar­na på oli­ka djup så blom­mar de oli­ka ti­digt. På så sätt får du en läng­re blom­ning. Vatt­na när du plan­te­rar så kom­mer rot­bild­ning­en i gång. Täck med höst­löv som ett skyd­dan­de täc­ke för kom­man­de snö.

SAM­LA LÖV OCH GÖR EN KOMPOST

När lö­ven bryts ner bil­dar de en jord­för­bätt­ran­de mull som kan an­vän­das över­allt i träd­går­den. Dess­utom är den gra­tis. En löv­kom­post är en­kel att gö­ra. Sam­la ihop al­la fall­na löv och lägg dem i en hög i ett skug­gigt hörn av träd­går­den i en lå­da av nät el­ler trä. Vänd lö­ven ef­ter ett år. Vatt­na om det är torrt. Det tar två till tre år in­nan löv­mul­len är fär­dig för an­vänd­ning.

BYGG ETT IGELKOTTSBO

En löv­hög kan ge vin­ter­bo åt en igel­kott. Stä­da in­te un­dan al­la löv, ut­an sam­la ihop i en hög. Har du tur flyt­tar det in en igel­kott som går i dva­la där in­ne.

BESKÄR TRÄD, BUSKAR OCH KLÄTTERVÄXTER

Nu un­der au­gusti och sep­tem­ber är det dags att ta hand om bland an­nat björk, äp­pel-, plom­mon- och pä­ron­träd, lönn, mag­no­lia, klät­ter­hor­ten­sia och vin­ran­ka. Är trä­den unga bör de be­skä­ras var­je år, äld­re träd räc­ker att fixa vart tred­je år.

GÖDSLA GRÄSMATTAN

Nu när gräsmattan snart ska få vi­la är det dags att läg­ga på höst­göd­sel så den blir grön och skön till vå­ren.

PLOC­KA IN VIS­SA VÄXTER

Käns­li­ga plan­tor som ex­em­pel­vis oliv- och ci­trus­träd be­hö­ver få bo in­om­hus med en tem­pe­ra­tur på 2–10 gra­der över vin­tern. Du­scha dem med ljum­met vat­ten en gång i vec­kan.

STÄLL UN­DAN TRÄDGÅRDSMÖBLERNA

Ställ in möb­ler­na un­der tak, el­ler täck över dem med en pre­sen­ning så de in­te blir fukt­ska­da­de. In­nan du stäl­ler in dem be­hö­ver de tvät­tas, men ol­jar gör du bäst i vår in­nan de tas fram igen.

FÖRENK­LA VAR­DA­GEN GÖR EN VECKOMATSEDEL

Se till att nå­gon gång un­der sön­da­gen pla­ne­ra näs­ta vec­kas mat­se­del. Välj recept som tar max 30 mi­nu­ter, för han­den på hjär­tat – vem har tid och ork för mer ef­ter jobb, för­sko­la och skola? Hand­la om möj­ligt på nä­tet, el­ler stor­hand­la he­la vec­kans mat på en gång. Och pla­ne­ra in en rest­fest, för att slip­pa slänga rå­va­ror som fun­kar.

SCHEMALÄGG SÅ AL­LA SER

Skaf­fa en stor an­slags­tav­la el­ler fa­mil­je­ka­len­der där al­la ak­ti­vi­te­ter – bå­de måsten och nö­jen – skrivs in. Sätt den i en höjd så att al­la i fa­mil­jen kan se den.

BRANDMANSTRICKET

Välj klä­der kväl­len fö­re, in­te ba­ra till bar­nen. Lägg fram all­ting syn­ligt för att mins­ka mor­gon­stres­sen och am­bi­va­len­sen som of­ta kom­mer med trött­he­ten. Upp – morgon­to­a­lett ett – klä­der – gå hem­i­från.

REN­SA I RÖRAN

Ren­sa lå­dan-där-allt-ham­nar och i skaf­fe­ri­et. Sor­te­ra, släng och ge bort. Få sa­ker är li­ka till­freds­stäl­lan­de som en re­jäl ut­rens­ning av sa­ker som in­te an­vänds.

KLÄDKOLLA

Gå ige­nom din gar­de­rob och an­vänd dig av tre­må­na­ders-prin­ci­pen. Har du in­te an­vänt plag­get på tre må­na­der? Sälj el­ler skänk bort det. Är det tra­sigt? Ge dig själv tre må­na­der att la­ga det, häng­er det se­dan fort­fa­ran­de kvar – hej då! Finns det en fläck som in­te går bort – var är­lig, du kom­mer in­te att vil­ja an­vän­da det. För på rik­tigt, hur många skrut­ta-hem­ma-plagg be­hö­ver du egent­li­gen?

FO­KUS PÅ EGENTID SÄTT UPP MÅL

Fun­de­ra över vad du vill gö­ra un­der året och sätt upp tre kon­kre­ta mål. Kans­ke vill du kun­na springa 5 km in­nan året är slut, ha må­lat om hal­len f fö­re april el­ler ha lärt dig lö­sa Ru­biks k kub fö­re näs­ta se­mes­ter?

MOODBOARDA

Oav­sett om du är en Pin­te­rest­fan­tast el­ler mer ma­nu­ellt lagd, sam­la in­spi­ra­tion i bil­der. Klipp och riv ut per­son­li­ga mål, kar­riär­mål, dröm­re­sor, plagg du öns­kar du äg­de, ta­lan­de ci­tat och sa­ker som får dig att s skrat­ta högt. Sam­la på väg­gen el­ler i a al­ma­nac­kan för att ta fram när helst d du be­hö­ver.

NJUT IN­NE

Nu slip­per vi ”pas­sa på att va­ra ute” för att so­len ski­ner. Dags att läg­ga ener­gin på hem­met. Nu vän­tar många må­na­der av mys in­nan­för dör­ren. In­ve­ste­ra i en fin och mjuk pläd, en ljus­sta­ke och kans­ke en ny te­kan­na. Byt gar­di­ner el­ler sätt upp en ny lam­pa som får dig på gott hu­mör.

GÖR EN LÄSLISTA

Sam­la di­na vän­ners bäs­ta lästips och be­stäm dig för en bok att nju­ta av per må­nad. Är ni fle­ra som vill lä­sa sam­ma bok – ska­pa en bok­cir­kel. Då får ni chans att träf­fas över en fi­ka ock­så. Win–win!

GÖR EGEN CHAI LATTE

Blan­da 1 ka­nel­stång, 0,5 tsk mald ing­e­fä­ra, 2 krydd­nej­li­kor och 2 krm kar­de­mum­makär­nor med 4 dl vat­ten och ko­ka upp i en ka­strull. Låt sju­da un­der lock i fem mi­nu­ter. Dra av från vär­men och till­sätt 1 msk svart te (el­ler två te­på­sar) och 2 msk rå­soc­ker. Låt dra i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter och si­la se­dan ner i två kop­par. Fyll på kop­par­na med värmd, vis­pad mjölk!

SKOGSPROMENERA

Sväng in på en skogs­stig och luf­sa bland lö­ven. Kans­ke hit­tar du ett nytt svamp­stäl­le el­ler kan ploc­ka på dig till­räck­ligt med bär för en smul­paj. (Glöm in­te att ta vägen för­bi af­fä­ren för att få med dig va­nilj­sås hem.)

VÅ­GA YOGA

Yoga re­sul­te­rar in­te ba­ra i en mer flex­i­bel kropp. Det kan en­ligt yo­gis ock­så för­bätt­ra din kon­cent­ra­tion, ba­lan­se­ra di­na hor­mo­ner, öka ditt själv­för­tro­en­de och sti­mu­le­ra din kre­a­ti­vi­tet. Grun­der­na är lät­ta att lä­ra sig. På Youtu­be finns mäng­der av in­struk­tions­fil­mer. Släpp loss och låt dig va­ra ny­bör­ja­re. 10 mi­nu­ter om da­gen räc­ker!

LIFEHACKS Stä­da bort glitt­ret

Glit­ter, pär­lor och små res­ter av pys­selde­ko­ra­tio­ner har en ten­dens att ham­na över­allt. För att smi­di­gast få bort al­la res­ter kan du ta fram en kläd­rol­ler och dra över bord, golv och sto­lar. Fun­kar även för chips- och kaksmu­lor!

TIPS! Fler smar­ta hacks hit­tar du i boken boken­li­fe­hacks Lifehacks– Smar­tak­nep­förattö­ver­leva­var­da­gen av Mi­kael Lin­dqvist (Pa­gi­na).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.