Bli fri från ne­ga­ti­vi­tet för gott

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Du vill ord­na en över­rask­nings­fest för din kom­pis, men sam­ti­digt som du pla­ne­rar me­nyn och skic­kar ut in­bjud­ning­ar kan du in­te lå­ta bli att tän­ka på allt som skul­le kun­na gå fel. Tänk om nå­gon tap­par tår­tan? Tänk om du bju­der fel per­so­ner?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.