Sätt tyd­li­ga grän­ser

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord - AV CHRISTI­NA D’ADAMIO

Att sä­ga nej kan va­ra svårt, spe­ci­ellt till nä­ra och kä­ra. Men att all­tid gö­ra sa­ker för and­ra kan re­sul­te­ra i att du kän­ner dig ut­tömd och bit­ter. Att fak­tiskt sät­ta grän­ser kan dä­re­mot stär­ka re­la­tio­ner ef­tersom du då tillåts mö­ta di­na eg­na be­hov

in­nan du för­sö­ker fin­nas där för al­la and­ra.

Oav­sett vil­ka me­to­der du an­vän­der för att vår­da dig själv kom­mer de ba­ra att fun­ge­ra om du går in för det hel­hjär­tat: ”När äg­nar du tid åt dig själv, verk­li­gen äg­nar dig själv tid?” sä­ger Shan­non Byr­ne som är kli­nisk psy­ko­log vid Du­ke Uni­ver­si­ty He­alth Sy­stem. ”Of­ta är vi in­te i nu­et, ut­an dis­tra­he­ras av and­ra sa­ker och tan­kar. Det gäl­ler även i vår­dan­det av oss själ­va. Det är fullt möj­ligt att pa­u­sa men att de po­si­ti­va ef­fek­ter­na ute­blir ef­tersom man in­te va­rit helt när­va­ran­de. Se till att verk­li­gen gå in för din egen­tid: stäng av mo­bi­len och di­na and­ra en­he­ter och rik­ta om tan­kar­na när de stic­ker iväg åt fel håll. Släpp al­la tan­kar på vad du ’bor­de’ gö­ra istäl­let för att ta hand om dig själv.”

Det är svårt att helt och fullt gå in för att ta hand om sig själv om man kon­stant kän­ner sig över­öst av krav från job­bet, fa­mil­jen, vän­ner­na och allt där­e­mel­lan. Där­för är det vik­tigt att ska­pa en plats där du kan kän­na dig trygg och helt fri från krav och måsten. När du gör det ”tillå­ter du dig själv ti­den och ut­rym­met att verk­li­gen va­ra med och lä­ra kän­na dig själv, så att du kan bli ditt all­ra mest san­na och bäs­ta jag”, sä­ger Ashle­igh Ser­geant som är li­cen­si­e­rad in­struk­tör i Anu­sa­ra yo­ga samt an­sva­rig för in­ne­hål­let på Gaia.com. Här är hen­nes bäs­ta tips på hur man ska­par sin eg­na he­li­ga plats.

Lägg in din egen­tid i ka­len­dern

Gör ett sche­ma som in­ne­hål­ler en ri­tu­al var­je dag. Ri­tu­a­len kan va­ra pre­cis hur li­ten el­ler stor du vill och den ska upp­le­vas vår­dan­de. Den får ab­so­lut in­te kän­nas som yt­ter­li­ga­re en punkt på din att gö­ra-lis­ta. Det kan ex­em­pel­vis va­ra att bör­ja da­gen med ett glas med varmt ci­tronvat­ten, me­di­te­ra, skri­va dag­bok, yo­ga, äta en häl­so­sam mål­tid el­ler ta en pro­me­nad.

Var snäll mot dig själv. Om du kän­ner att du be­hö­ver hop­pa över någon­ting för att istäl­let ta hand om dig själv, följ ditt be­hov och gör det. Kom ihåg att ba­ra för att du sä­ger ”nej” el­ler ber om hjälp så in­ne­bär det in­te att du smi­ter från di­na ar­bets­upp­gif­ter el­ler över­ger din fa­milj. Det be­ty­der att du vär­nar om din psy­kis­ka häl­sa. Om folk i din när­het ifrå­ga­sät­ter dig, på­minn dem om att du ge­nom att ta hand om dig själv kom­mer att va­ra bätt­re ut­rus­tad för att se­na­re ta hand om dem.

Kopp­la ner för att kopp­la av

Kon­sum­tio­nen av in­for­ma­tion och tek­no­lo­gi och den kon­stan­ta upp­kopp­ling­en mot all dra­ma­tik i värl­den kan få oss att kopp­las bort från bå­de oss själ­va och det som verk­li­gen be­ty­der nå­got här i li­vet.

Över­väg att ta ett up­pe­håll från so­ci­a­la me­di­er, ny­he­ter och da­torn för att lät­ta­re kom­ma i kon­takt med di­na tan­kar och ditt in­re. Byt ut tid vid en­he­ter­na mot tid i na­tu­ren, att skri­va dag­bok el­ler att ba­ra sit­ta själv en stund. Re­flek­te­ra över hur du har be­dö­vat el­ler över­sti­mu­le­rat dig själv och be­stäm dig för om det är i en­lig­het med hur du vill le­va ditt liv.

Fyll kyl­skåpet

Lägg tid på att in­hand­la di­na bäs­ta och mest nä­rings­ri­ka snacks och livsmedel. På så sätt finns det all­tid till­gäng­ligt när du har fullt upp med an­nat; du kom­mer in­te ha då­ligt sam­ve­te om du läm­nar di­na fa­mil­je­med­lem­mar att kla­ra sig själ­va ett tag; och du kom­mer att må otro­ligt myc­ket bätt­re av att för­se din mage med bra mat även när det är stres­sigt.

Kliv utan­för din be­kväm­lig­hets­zon

När du rik­tar din upp­märk­sam­het mot dig själv kom­mer det san­no­likt att dy­ka upp nya käns­lor och tan­kar kring gam­la räds­lor, be­te­en­de­möns­ter, ne­ga­ti­va hän­del­ser och då­li­ga va­nor.

När du kän­ner så­da­na job­bi­ga käns­lor byg­gas upp inom dig, ba­ra var i obe­ha­get ut­an att dö­ma. Äls­ka den du var, är och hop­pas att bli. Skriv, pra­ta, sjung om el­ler sitt i tyst­nad med des­sa nya upp­täck­ter.

Ta se­mes­ter på rik­tigt

Om du kän­ner dig väl­digt stres­sad kan det hjäl­pa att kom­ma bort från allt en stund. Ta den tid du be­hö­ver, oav­sett om det är en kvart för att äta lunch ut­an bar­nen el­ler en vec­kas av­brott från job­bet. När du har be­stämt ditt tids­spann, lägg in det i ka­len­dern och kom­mu­ni­ce­ra din plan till al­la som be­rörs. Un­der den val­da tids­pe­ri­o­den kom­mer du in­te att va­ra till­gäng­lig för nå­gon an­nan än dig själv.

Tänk ige­nom vil­ka fak­to­rer som kan tän­kas dis­tra­he­ra dig un­der din retre­at och eli­mi­ne­ra des­sa. Se till att räk­ning­ar­na är be­tal­da och allt an­nat fix­at så att du in­te har det i tan­kar­na när du är bor­ta.

En dag­bok är bå­de trygg och pri­vat och kan hjäl­pa dig att be­ar­be­ta di­na tan­kar och käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.