Bör­ja ta hand om dig själv

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord - AV JUDY KOUTSKY

Du be­hö­ver in­te för­änd­ra ditt liv helt och hål­let för att öka ditt väl­be­fin­nan­de. Ba­ra att läg­ga till någ­ra av des­sa

öv­ning­ar till din var­dag kan gö­ra stor skill­nad.

Om du sö­ker ef­ter fler sätt att bli häl­so­sam­ma­re och lyck­li­ga­re har du ham­nat helt rätt. Det är näm­li­gen det som är det fi­na med att re­gel­bun­det vår­da sig själv. Men att stres­sa för att kläm­ma in per­son­li­ga ri­tu­a­ler i ditt liv skul­le helt mot­ver­ka syf­tet. De go­da ny­he­ter­na är att du in­te be­hö­ver ta till sto­ra ges­ter (tänk: en week­end på tyst retre­at i sko­gen) för att må bätt­re. Har du tid och lust att gö­ra det, så ska du själv­klart gö­ra det! Men du kan upp­nå myc­ket gott för bå­de kropp och sin­ne ba­ra ge­nom små ju­ste­ring­ar i din var­dag. För att kom­ma igång, över­väg någ­ra av de som föl­jer här.

Und­vik ne­ga­ti­va per­so­ner

Vill du gö­ra svå­ra si­tu­a­tio­ner än­nu svå­ra­re för dig? Om­ge dig med ne­ga­ti­va män­ni­skor. ”Me­dan du för­sö­ker upp­rätt­hål­la en po­si­tiv at­ti­tyd mås­te du und­vi­ka män­ni­skor som spri­der ne­ga­ti­vi­tet”, sä­ger Fran Wal­fish som är psy­ko­te­ra­peut spe­ci­a­li­se­rad på barn och re­la­tio­ner samt för­fat­ta­re av The Sel­fA­wa­re Pa­rent. Ne­ga­ti­va per­so­ner kan dra ner dig oav­sett din egen si­tu­a­tion.

Sök dig istäl­let till po­si­ti­va män­ni­skor så kanske du snart tar till dig de­ras ”allt är möj­ligt”-an­da – po­si­ti­va at­ti­ty­der spri­der sig li­ka väl som ne­ga­ti­va.

Var ge­ne­rös

När du har fullt upp med att gö­ra nå­got snällt åt nå­gon an­nan är det tro­ligt­vis det sista du kän­ner för att gö­ra. Men det är pre­cis vad du ska gö­ra, sä­ger Wal­fish. ”Att va­ra ge­ne­rös med ord och hand­ling­ar ska­par po­si­ti­va käns­lor och en­dor­fi­ner hos den som ger”, sä­ger hon. Det kan i sin tur ock­så hjäl­pa dig att hit­ta po­si­ti­va sätt att själv han­te­ra si­tu­a­tio­ner. Plus att om kar­ma rå­der så kom­mer nå­gon snart att gö­ra nå­got fint för dig. Och åter­i­gen, din snäl­la gest be­hö­ver in­te va­ra stor: till och med att hål­la upp dör­ren för nå­gon i en bu­tik el­ler upp­munt­ra ditt barn för att hen åt upp al­la grön­sa­ker kan va­ra till­räck­ligt för att få dig att må bätt­re.

In­se att miss­lyc­kan­den är ound­vik­li­ga

Al­la gör miss­tag och al­la er­far miss­lyc­kan­den, det är ett fak­tum. Att in­se det och ve­ta om att sned­steg hjäl­per oss att växa och ut­veck­las är av­gö­ran­de för att bli mer flex­i­bel. ”Män­ni­skor som ser på miss­lyc­kan­den som ett mått på hur bra el­ler smar­ta de är har mind­re be­nä­gen­het att ta ris­ker el­ler pro­va nya sa­ker”, sä­ger Re­bec­ka Zuc­ker som är kar­riär­coach samt de­lä­ga­re i fö­re­ta­get Next Step Part­ners. ”Det är vik­tigt att ta ris­ker, pro­va nya sa­ker och fat­ta be­slut ut­an full­stän­dig in­for­ma­tion.” Bär med dig vetska­pen att fel­steg och miss­lyc­kan­den är ound­vik­li­ga, och att risk­ta­gan­de in­ne­bär att det finns chans till stor fram­gång.

Pri­o­ri­te­ra ditt eget väl­må­en­de

Okej, vi vet att vi har sagt det här för­ut, men det är ett råd värt att upp­re­pa! ”Att ta väl hand om dig själv är av­gö­ran­de för din lyc­ka”, fram­hål­ler Wal­fish, ”Det in­ne­fat­tar vad du äter, dric­ker, tän­ker, hur of­ta du rör på dig och hur myc­ket du vi­lar.” Om du ex­em­pel­vis kon­stant är trött och gnäl­lig på grund av sömn­brist har du säm­re för­ut­sätt­ning att fat­ta det bäs­ta be­slu­tet när du ställs in­för en svår si­tu­a­tion. Är du

dä­re­mot i god fy­sisk och psy­kisk häl­sa kan hind­ren ver­ka mer över­kom­li­ga.

Jäm­för dig in­te med and­ra

Al­la går vi vå­ra eg­na vägar i li­vet, så att för­sö­ka mat­cha nå­gon an­nans är dömt att miss­lyc­kas. Fo­ku­se­ra istäl­let på just di­na styr­kor och fram­gång­ar – som den fan­tas­tis­ka mid­da­gen du la­ga­de till fa­mil­jen igår kväll, jobb­mö­tet som du gläns­te på el­ler att du sprang 5 km ut­an att stan­na för förs­ta gång­en nå­gon­sin.

Och kom ihåg att al­la ställs in­för ut­ma­ning­ar som de mås­te ta sig ige­nom, även om du in­te vet om dem. Vil­ka hin­der du än stö­ter på så kom­mer de att gö­ra dig star­ka­re än du var in­nan – oav­sett hur ont det gör i stun­den, sä­ger Kei­sha Blair som är för­äld­ra- och kar­riär­coach och med­grun­da­re av Aspi­re-Ca­na­da.

Gör mer och grubb­la mind­re

Ju mer du fak­tiskt gör desto mer kom­mer du att kun­na gö­ra. An­mäl dig till den där fo­to­kur­sen du all­tid har ve­lat gå, träf­fa en kom­pis över en fi­ka el­ler fort­sätt på stick­ning­en som du över­gav för ett halv­år se­dan. ”Spen­de­rar du mer tid på läk­ta­ren än på li­vets are­na blir det allt svå­ra­re för dig att ta dig an sa­ker­na som du bryr dig om”, sä­ger kar­riär­coachen Car­lo­ta Zim­mer­man.Om du van­ligt­vis bru­kar vän­ta och tviv­la sna­ra­re än att fak­tiskt gö­ra blir mins­ta lil­la gär­na väl­digt stort. ”Gör mer, oroa dig mind­re. El­ler som ta­le­sät­tet ly­der ’man mås­te vå­ga för att vin­na’”.

Änd­ra ditt per­spek­tiv

Näs­ta gång du ris­ke­rar att bli väl­digt stres­sad av nå­got, för­sök att ta ett steg till­ba­ka och se på si­tu­a­tio­nen ut­i­från istäl­let för att få pa­nik över vad det kan in­ne­bä­ra för fram­ti­den, upp­munt­rar Wal­fish. Om en vän ha­de va­rit i sam­ma si­tu­a­tion, vil­ket råd ha­de du gi­vit då? ”Ge­nom att ob­ser­ve­ra kan du fort­sät­ta att va­ra lugn och en aning ob­jek­tiv, vil­ket hjäl­per dig att bli mer lös­nings­o­ri­en­te­rad”, för­kla­rar Wal­fish.

Ge dig själv kär­lek så du kan lä­ka gam­la sår

”Ju mer du kopp­lar sam­man att ta hand om dig och gö­ra sa­ker du gil­lar med att äls­ka dig själv, desto mer kom­mer du mär­ka att kär­le­ken väx­er och dy­ker upp of­ta­re”, sä­ger Kristi Ling som är för­fat­ta­re av Ope­ra­tion Hap­pi­ness. ”Var­je gång du gör nå­got du äls­kar att gö­ra el­ler tar väl hand om dig själv, gör det till en va­na att verk­li­gen kän­na och ta in hur myc­ket du för­tjä­nar så­dan kär­leks­full be­hand­ling. Tillåt de käns­lor­na att växa och va­ra när­va­ran­de in­om­bords.”

Dag­bok el­ler me­di­te­ra

Ett vik­tigt steg i ta väl hand om dig själv är att fin­na häl­so­sam­ma ut­lopp för oro och spän­ning­ar. ”Bra ex­em­pel på att han­te­ra stress på ett po­si­tivt sätt in­ne­fat­tar dag­boks-skri­van­de, me­di­ta­tion och ak­ti­vi­te­ter som främ­jar mind­ful­ness (som yo­ga, vand­ring, cyk­ling) el­ler helt en­kelt spen­de­ra tid med vän­ner el­ler fa­milj”, sä­ger A.J. Mars­den som är do­cent inom hu­man ser­vices och psy­ko­lo­gi vid Be­acon Col­lege i Le­es­burg, Flo­ri­da. Att ha en ka­nal där du får ut­lopp för ne­ga­ti­va käns­lor kan hjäl­pa dig att se sa­ker och ting kla­ra­re och få ett mer po­si­tivt per­spek­tiv.

Att be­lö­na ditt barn för gott upp­fö­ran­de kan gö­ra su­sen för ditt men­ta­la till­stånd. Kom ihåg att po­si­ti­vi­tet smit­tar av sig!

Att lyss­na när vän­ner och fa­milj berättar om si­na livs­er­fa­ren­he­terkan hjäl­pa dig att hit­ta nya sätt att han­te­ra di­na eg­na svå­rig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.