PRO­VA DES­SA SNAB­BA MÅ BRA-KNEP

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Du be­hö­ver in­te gå i te­ra­pi i fle­ra år för att bli mer po­si­tiv. En­ligt Se­lig­man har stu­di­er vi­sat att des­sa tre stra­te­gi­er ba­ra krä­ver en vec­ka för att ge för­bätt­ring.

An­vänd di­na främs­ta styr­kor på ett nytt sätt

Fors­ka­re frå­ga­de del­ta­ga­re i en stu­die om de­ras fem främs­ta styr­kor – till ex­em­pel ge­ne­ro­si­tet el­ler kre­a­ti­vi­tet – och bad dem se­dan att an­vän­da en av des­sa styr­kor på ett nytt sätt var­je dag i en vec­ka. Re­sul­ta­tet? Del­ta­gar­na blev mät­bart lyck­li­ga­re i he­la sex må­na­der.

Skriv ner de bra sa­ker­na

En grupp vux­na om­bads att var­je dag skri­va ner tre sa­ker som ha­de gått bra och var­för de in­träf­fa­de. Och åter­i­gen rap­por­te­ra­de del­ta­gar­na att de kän­de sig lyck­li­ga­re i sex må­na­der ef­teråt, trots att för­sö­ket ba­ra va­ra­de i en vec­kas tid.

Vi­sa tack­sam­het

En grupp män­ni­skor fick en vec­ka på sig att skri­va och per­son­li­gen le­ve­re­ra ett tack­sam­hets­brev till nå­gon som va­rit spe­ci­ellt snäll mot dem men som de ald­rig ha­de tac­kat or­dent­ligt. Lyc­ko­boos­ten från för­sö­ket va­ra­de i om­kring en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.