Bli fri från ne­ga­ti­vi­tet för gott

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord - AV KA­TE ROCKWOOD

Oav­sett hur myc­ket du för­sö­ker kom­mer du ald­rig lyc­kas att gö­ra ditt liv helt fritt från allt som ir­ri­te­rar dig (i själ­va ver­ket ska­par det med störs­ta san­no­lik­het fru­stra­tion att ens för­sö­ka). Här föl­jer någ­ra van­li­ga var­dags­pro­blem plus

knep för att hål­la dig lugn och sta­bil ige­nom dem.

De se­nas­te tek­ni­ker­na inom mind­ful­ness kan hjäl­pa dig att stäng av ne­ga­ti­va tan­kar och dra dig ur ditt ned­slag­na lä­ge. Re­sul­ta­tet? Du kom­mer att va­ra be­väp­nad och re­do att tack­la allt ne­ga­tivt som li­vet kan tän­kas skic­ka din väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.