Emo­tio­nellt re­so­ne­ran­de

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

KÄNNETECKEN: Din hjär­na slår sam­man käns­lor och verk­lig­het. När du kän­ner dig en­sam tän­ker du att ing­en bryr sig om dig. När du kän­ner skuld tän­ker du att du mås­te ha gjort nå­got fel.

BE­KÄM­PA DET: För­sök att få li­te di­stans till di­na käns­lor. I The Hap­pi­ness Trap re­kom­men­de­rar psy­ko­lo­gen Russ Har­ris att be­skri­va käns­lan av en­sam­het som ett tem­po­rärt till­stånd. För­sök se­dan att läg­ga till li­te mer ut­rym­me mel­lan dig och käns­lan med en hår­fin om­kon­struk­tion av på­stå­en­det: ”Jag läg­ger mär­ke till att jag kän­ner mig en­sam”. Ta det yt­ter­li­ga­re ett steg läng­re och lägg till en hu­mo­ris­tisk knorr. Har­ris fö­re­slår att du sjung­er ditt ”jag är”-på­stå­en­de (”jag är en­sam”) till me­lo­din av ”Ja må han le­va”. För­sök se­dan att sjunga med en teck­nad fi­gurs röst. Det kom­mer att ska­pa li­te di­stans mel­lan ditt jag och den ne­ga­ti­va tan­ken.

BLI FRI FRÅN DET FÖR GOTT: Tyg­la din ten­dens till emo­tio­nellt re­so­ne­ran­de med hjälp av me­di­ta­tion. ”De­cent­ra­li­se­rad med­ve­ten­het är för­må­gan att upp­fat­ta tan­kar som för­än­der­li­ga”, sä­ger Fre­drick­son. ”Om du kän­ner dig led­sen, in­ne­bär det in­te att du är miss­lyc­kad, du kan er­kän­na käns­lan ut­an att iden­ti­fi­e­ra dig med den”. För­sök att un­der 1 mi­nut men­talt skan­na hur he­la din kropp känns. Att fo­ku­se­ra på fy­sis­ka sen­sa­tio­ner, som hur sto­len känns mot din rygg, är en snabb li­ten på­min­nel­se om att di­na tan­kar och värl­den runt om­kring dig är di­stink­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.