TACKSAMHETSTIPS

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Om al­la skul­le gö­ra tack­sam­het till en del av var­da­gen kanske kär­lek och med­käns­la änt­li­gen skul­le över­vinn räds­la och hat. Men även om vi in­te kan för­änd­ra värl­den kan vi all­tid för­änd­ra oss själ­va. När du ut­ö­var tack­sam­het sö­ker du på ett na­tur­ligt sätt ef­ter vän­lig­het, kär­lek och god­het un­der da­gen, så att du har nå­got nytt att va­ra tack­sam för när det är dags att gå till sängs. Pro­va någ­ra av des­sa enk­la tips.

Öva in­nan du går och läg­ger dig

Pro­va den­na enk­la öv­ning från benedik­ti­ner­mun­ken bro­der Da­vid Ste­ind­lRast, som även stu­de­rar ös­ter­länds­ka me­di­ta­tionstra­di­tio­ner. In­nan du går och läg­ger dig, tac­ka för en sak som du ald­rig ti­di­ga­re tänkt på att va­ra tack­sam över.

Upp­skat­ta män­ni­skor

Gör det till dag­lig prax­is. Be­rät­ta för män­ni­skor­na om­kring dig vil­ket bra jobb de gör, hur snäl­la de är, vad du be­und­rar dem för el­ler hur fi­na de är – så länge du verk­li­gen me­nar det du sä­ger.

Skriv det i ett brev

Skriv till en per­son som har gjort skill­nad i ditt liv. Be­rät­ta hur och var­för hens age­ran­de har va­rit så be­ty­del­se­fullt för dig.

De­la tack­sam­hets­tan­kar

Näs­ta gång du bju­der hem di­na nä­ra och kä­ra, ge var­je per­son möj­lig­he­ten att be­rät­ta för de and­ra vad de är tack­sam­ma över. Den vägen in i and­ras hjär­tan är ovär­der­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.