DAGDRÖM

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Oav­sett om du kal­lar det me­di­ta­tion el­ler lugn och ro kom­mer du att dra myc­ket nyt­ta av att sit­ta still om så ba­ra i 10–15 mi­nu­ter var­je dag. Hit­ta en plats där du ostört kan sit­ta ner och slapp­na av, fo­ku­se­ra på din and­ning och lug­na ditt sin­ne. Fast­na in­te i tan­kar – låt dem pas­se­ra för­bi me­dan du kon­cen­tre­rar dig på att an­das djupt, lång­samt och ryt­miskt. Gör du det­ta en el­ler två gång­er om da­gen kom­mer du att stär­ka ditt pre­fron­ta­la cor­tex, hjär­nans verk­stäl­lan­de cent­rum. Det om­rå­det i hjär­nan hjäl­per dig att lät­ta­re fat­ta rätt be­slut, sål­la bort tidsö­dan­de fres­tel­ser och istäl­let sik­ta in dig på det du ser som vik­tigt. Du kom­mer att nå dju­pa­re in i sen­so­ris­ka upp­le­vel­ser som du går mis­te om nu – ma­ten kom­mer att sma­ka bätt­re, du kom­mer att se sa­ker kla­ra­re och li­vet kom­mer att bli ri­ka­re. Att gö­ra det­ta re­gel­bun­det kom­mer att stär­ka din kon­cent­ra­tion och gö­ra dig mer vak­sam, så att du kan bör­ja pri­o­ri­te­ra di­na lång­sik­ti­ga hälso­mål fram­för kort­sik­ti­ga dis­trak­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.