TIT­TA PÅ LÖJLIGA YOUTU­BE-KLIPP

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Li­vet är in­te all­tid ro­ligt. Men det är svårt att kän­na sig ne­re när man skrat­tar. Och helt är­ligt, du kom­mer ald­rig att ång­ra att du tog två mi­nu­ter och tit­ta­de på det där klip­pet med hun­den som cyklar.

Att ha ett hus­djur har kopp­lats till bätt­re hjärt­häl­sa, en­ligt The Hu­man Ani­mal Bond Re­se­arch Ini­ti­a­ti­ve (HABRI) Founda­tion. På Dju­rens Rätts hem­si­da (www. dju­rens­rätt.se) hit­tar du mer in­for­ma­tion om att ad­op­te­ra ett djur och en lis­ta över vil­ka svens­ka or­ga­ni­sa­tio­ner som har djur som sö­ker nya hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.