SLÖTITTA PÅ TV

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Förord -

Att tit­ta på ett un­der­hål­lan­de tv-pro­gram kan dis­tra­he­ra dig från oro el­ler ba­ra ge dig en stunds av­kopp­ling. Men in­nan du för­li­tar dig på det här rå­det, se till att bry­ta al­la slags då­li­ga va­nor i sam­band med ditt tv-tit­tan­de, an­nars kan de slå till­ba­ka. Vad som kan tyc­kas va­ra harm­lö­sa ru­ti­ner, som att till ex­em­pel äta snacks fram­för tv:n, kan näm­li­gen ska­pa star­ka as­so­ci­a­tio­ner. ”Hjär­nan äls­kar ru­ti­ner”, sä­ger Bob Mau­rer som är för­fat­ta­re av One Small Step Can Change Your Li­fe. Och tan­ken på att ge upp des­sa ru­ti­ner kan or­sa­ka att det om­rå­de i hjär­nan som kal­las amyg­da­la ska­par sam­ma re­ak­tion som vid räds­la. ”Den re­ak­tio­nen stängs av di­rekt när nå­got ät­bart nud­dar di­na läp­par”, sä­ger Mau­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.