Fixa din re­la­tion till mat

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition - AV LESLIE GOLDMAN

Ett stän­digt ny­hets­flö­de, po­li­tis­ka bud­skap och hems­ka hän­del­ser värl­den över – det är mer än till­räck­ligt för att du ska stop­pa han­den i när­mas­te kak­burk. Om elän­det i värl­den på­ver­kar dig på fler sätt än ge­nom att tynga di­na

ax­lar kan vi hjäl­pa dig.

När vi är stres­sa­de, leds­na el­ler över­väl­di­ga­de är det van­ligt att vi över­ger vå­ra häl­so­sam­ma mat­va­nor och istäl­let tröstä­ter onyt­ti­ga sa­ker. Det kan hän­da vem som helst att man går upp i vikt när man upp­le­ver ti­der av oro och stress i vå­ra liv. Trots att man trä­nar el­ler upp­sö­ker per­son­li­ga trä­na­re och spen­de­rar tu­sen­tals kro­nor på häl­so­sam­ma dryc­ker kan det än­då slu­ta med att man går upp i vikt. Det hand­lar of­ta om att man kän­ner sig oro­lig el­ler led­sen och där­för in­te kan kon­trol­le­ra vad man stop­par i sig.

”Jag kan äta en stor på­se go­dis var­je kväll me­dan jag tit­tar på tv”, be­kän­ner Susanna. ”Att äta söt­sa­ker dö­var min oro. Det känns ibland som om he­la mitt liv än­då går åt sko­gen, så då kan jag li­ka gär­na tryc­ka i mig go­dis. Ti­di­ga­re viss­te jag ingen­ting om känslo­mäs­sigt ätan­de, men nu kan bul­lar och ka­kor få mig att må bätt­re för stun­den.”

Stress och vik­tök­ning

”Mat­va­nor på­ver­kas myc­ket av stress, oro och and­ra ne­ga­ti­va käns­lor, oav­sett vad de trig­gas igång av – po­li­tik, jobb el­ler per­son­li­ga re­la­tio­ner”, sä­ger Ste­ven Stosny som är psy­ko­te­ra­peut i Dar­nestown, Ma­ry­land och år 2016 myn­ta­de be­grep­pet ”elec­tion stress disor­der” (valstress) och mer ny­li­gen ”he­ad­li­ne stress disor­der” (ny­hets­stress). ”Den kon­stan­ta ex­po­ne­ring­en för ny­he­ter om ter­ror- och kli­mat­hot till ex­em­pel”, sä­ger Stosny, ”ska­par en krigs­men­ta­li­tet i hjär­nan, där var­je ru­brik blir som en mis­si­l­at­tack som du hop­pas in­te ska träf­fa dig”.

Det är in­te ovan­ligt att läg­ga på sig i sam­band med stres­si­ga livs­hän­del­ser, så­väl per­son­li­ga som glo­ba­la. Fors­ka­re kal­lar det ibland för ”vikt­choc­ker”. Ba­ra att tän­ka på nå­got job­bigt du har upp­levt gör att du, en­ligt en stu­die i Bi­o­lo­gi­cal Psychi­a­try, för­brän­ner 104 ka­lo­ri­er mind­re – det mot­sva­rar 4 ki­lo på ett år.

En av bo­var­na är hor­mo­ner, sä­ger Fa­ti­ma Co­dy Stan­ford som är lä­ka­re inom fet­ma-me­di­cin vid Mas­sachu­setts Ge­ne­ral Hospi­tal och Har­vard Me­di­cal School i Boston. ”När du är upp­rörd sti­ger ni­vå­er­na av stress­hor­mo­net kor­ti­sol, det ska­par ett be­gär ef­ter sö­ta el­ler fe­ta livsmedel”.

Den­na läng­tan kan spå­ras till­ba­ka till för­histo­ri­en då vi i fö­re­byg­gan­de syf­te lag­ra­de ka­lo­ri­er för att kla­ra svält.

”När du stres­sar upp dig över nå­got som hänt tror krop­pen att nå­got du bryr dig om står på spel och det ma­nar dig att äta”, me­nar Re­bec­ca Scrit­ch­fi­eld som är di­e­tist i Washing­ton, D.C. Du är be­nä­gen att väl­ja mat som piz­za el­ler ka­kor ef­tersom kol­hyd­ra­ter fun­ge­rar ång­est­däm­pan­de.

”De sti­mu­le­rar krop­pen att pro­du­ce­ra må-bra-sub­stan­sen se­ro­to­nin”, sä­ger Scrit­ch­fi­eld.

Mer oro, mind­re sömn

So­ci­a­la me­di­er kan ock­så or­sa­ka att du so­ver då­ligt, vil­ket i sin tur ock­så kan le­da till ex­tra ki­lon.

”Om du so­ver för li­te kan det gö­ra att krop­pen fri­sät­ter hung­er­hor­mo­net gh­re­lin,” sä­ger Scrit­ch­fi­eld. Att skrol­la sent på kväl­len bi­drar till pro­ble­met. Ru­bri­ker­na kan gö­ra dig upp­rörd och skär­mens ljus på­ver­kar hur myc­ket och hur bra du so­ver. Christine Knapp, en 39-årig mas­sör i Los Ang­e­les, skyl­ler sin pend­lan­de vikt på då­li­ga kvälls­ru­ti­ner.

”Jag kol­lar ny­he­ter­na på Twit­ter och småä­ter tank­löst, och plöts­ligt har det gått en tim­ma. Jag går och läg­ger mig i säng­en men har svårt att som­na, se­dan vak­nar jag av mar­dröm­mar”.

Då­lig sömn hind­rar dig ock­så från att ta till det bäs­ta vap­net mot stress, näm­li­gen mo­tion. Trä­ning fri­gör in­te ba­ra en­dor­fi­ner, det hjäl­per dig ock­så att bli mer men­talt ut­hål­lig.

”När du trä­nar hårt sä­ger tan­kar­na of­ta ’jag vill slu­ta’, men om du fort­sät­ter att pres­sa dig ige­nom arm­häv­ning­ar­na el­ler de sista 5 mi­nu­ter­na på löp­tu­ren, så är det som styr­ke­trä­ning för hjär­nan. Det ska­par men­tal ut­hål­lig­het”, sä­ger Scrit­ch­fi­eld. Så näs­ta gång du står in­för en känslo­mäs­sig ut­ma­ning och vill äta en ka­ka kom­mer du att in­se att du är myc­ket star­ka­re än så.

Und­vik småä­tan­dege­nom att för­bju­da dig själv att äta snacks när du skrol­lar ige­nom so­ci­a­la me­di­er – el­ler håll dig åt­minsto­netill be­stäm­da por­tions­stor­le­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.