Lind­ran­de de­tox­bad

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

An­ti­kens me­di­cin­män ta­la­de ock­så om ba­dan­dets lä­kan­de egen­ska­per, och många av da­gens lä­ka­re hål­ler med. Var­ma bad ökar hjärt­fre­kven­sen och kropps­tem­pe­ra­tu­ren, och för att han­te­ra vär­men svet­tas man – vil­ket hjäl­per krop­pen att gö­ra sig av med tox­i­ner. Där­ef­ter vid­gas blod­kär­len, blod­cir­ku­la­tio­nen ökar, musk­ler­na ren­sas från mjölk­sy­ra, blod­tryc­ket blir läg­re och smär­ta lind­ras.

När du tap­par upp bad­vatt­net, lägg i2 msk havs­salt och 10 drop­par av en ete­risk ol­ja. Här är någ­ra som jag tyc­ker om – välj en som pas­sar di­na be­hov.Mus­ka­tell­sal­viaDen un­der­ba­ra blom­mi­ga dof­ten gör dig av­slapp­nad, lät­tar spän­ning­ar och ditt sin­ne.La­ven­delDen­na fan­tas­tis­ka blomdoft hjäl­per dig att bli grun­dad och ba­lan­se­rad – den är per­fekt de da­gar då du kän­ner oro och är på hel­spänn.San­del­träDen var­ma dof­ten med in­slag av trä har an­vänts för att lug­na och för­be­re­da vårt sin­ne för me­di­ta­tion i år­hund­ra­den.Kon­trol­le­ra så att vatt­net har en be­hag­lig tem­pe­ra­tur, njut se­dan i ba­det i 20–30 mi­nu­ter.OBS! Om du är gra­vid el­ler har hjärt­pro­blem, råd­gör med din lä­ka­re in­nan du tar ett de­tox­bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.