UPP OCH HOP­PA!

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Det här är ett stort pro­blem, ef­tersom sömn kan va­ra det en­skilt bäs­ta sät­tet att lä­ka bå­de krop­pen och sin­net. I stu­di­er har då­lig sömn bli­vit kopp­lat med allt från sänkt äm­nes­om­sätt­ning till Alz­hei­mers.

Al­la des­sa kvin­nor som vak­nar om nät­ter­na till­bring­ar mind­re tid i djupsömn, vil­ket är det dju­pas­te sta­di­et utan­för REM-sömn (även kal­lad dröm­sömn). Och det kopp­las mer och mer till hjärn­häl­sa, min­ne och in­lär­ning och är ”nöd­vän­digt och oer­sätt­ligt för fy­siskt och psy­kisk väl­be­fin­nan­de”, sä­ger Neil Kli­ne som är in­tern­me­di­cinsk lä­ka­re och vd för Ame­ri­can Sleep As­so­ci­a­tion. Kanske är mäng­den djupsömn till och med vik­ti­ga­re än hur många tim­mar du so­ver. Upp­styc­kad sömn kan gö­ra det svå­ra­re att nå och stan­na i djupsömn, vil­ket in­ne­bär att du san­no­likt in­te får li­ka myc­ket nyt­ta av de tim­mar­na du fak­tiskt so­ver. Och ef­tersom djupsöm­nen främ­jar sam­man­häng­an­de sömn är störd sömn ett pro­blem som kan upp­re­pas var­je natt.

Var­för är det så svårt för kvin­nor att få en natts ostörd sömn? Till att bör­ja med är vi of­ta mer be­näg­na att ord­na med om­vård­na­den av bar­nen på kväl­len och att väc­kas av stress. Dess­utom är söm­nap­né un­der­di­a­gnos­ti­se­rat och blir allt van­li­ga­re bland kvin­nor. Fram­förallt ten­de­rar vi att till­go­do­se vå­ra part­ners sömn­be­hov fram­för vå­ra eg­na och ac­cep­te­rar där­för att vak­na un­der nat­ten sna­ra­re än att vän­da oss till dem, sä­ger Marc Le­a­vey som är sömn­spe­ci­a­list vid Mer­cy Me­di­cal Cen­ter i Bal­ti­mo­re. ”Jag träf­far of­ta kvin­nor som sät­ter si­na eg­na sömn­be­hov i and­ra hand för att und­vi­ka kon­flik­ter”, sä­ger han. Vår trött­het le­tar sig se­dan in­åt och ska­par ång­est och för­vär­rar and­ra psy­kis­ka pro­blem. ”Kvin­nor mås­te kom­ma ihåg att pri­o­ri­te­ra sitt eget väl­be­fin­nan­de först”, sä­ger Huf­fing­ton som är för­fat­ta­re av The Sleep Re­vo­lu­tion. ”Det är som de sä­ger om­bord på flyg­plan: i hän­del­se av en nödsi­tu­a­tion, ta på dig din egen syr­gas­mask in­nan du hjäl­per and­ra”.

Men vi vill för­med­la att du in­te be­hö­ver le­va på det här sät­tet! Där­för har vi läst dus­sin­tals stu­di­er och in­ter­vju­at de bäs­ta sömn­ex­per­ter­na och ta­git fram en plan för hur du kan fri­gö­ra dig från de värs­ta fak­to­rer­na som stör din sömn.

Om du är en av de mil­jo­ner kvin­nor som tam­pas med sömn­lös­het, kom ihåg att du kan hit­ta enlös­ning som fun­ge­rar för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.