UPPKOPPLAT

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

En­ligt en Har­vard-stu­die le­der an­vänd­ning av hand­håll­na en­he­ter som te­le­fon och surf­plat­ta un­der tim­men in­nan säng­gå­en­de till att pro­duk­tio­nen av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin se­na­re­läggs med 90 mi­nu­ter och att ni­vå­er­na hal­ve­ras, vil­ket gör det svå­ra­re att bå­de som­na och för­bli so­van­de. An­vänd fo­dral. Att lig­ga i säng­en och sm­sa el­ler tit­ta på tv på nå­gon av di­na en­he­ter sät­ter fart på hjär­nans ak­ti­vi­tets­cent­rum när det istäl­let ska för­be­re­das för sömn. Sätt al­la en­he­ter i ”stör ej”-lä­ge så att du in­te hör no­ti­fi­ka­tio­ner, el­ler pla­ce­ra dem i ett fo­dral som bloc­ke­rar lju­set och vib­ra­tio­ner­na. An­vän­der du te­le­fo­nen som väckar­kloc­ka, lägg den då upp och ned en bit ifrån säng­en.

Kol­la smar­ta­re. Att sträc­ka dig ef­ter te­le­fo­nen när du in­te kan som­na om för­vär­rar ba­ra sömn­lös­he­ten. Men många gör fak­tiskt så, och skul­le du ock­så gö­ra det för­sök att mins­ka på­ver­kan så myc­ket som möj­ligt. Håll te­le­fo­nen minst 35 cm från an­sik­tet, an­vänd funk­tio­nen Natt­lä­ge för att ne­ut­ra­li­se­ra det blåa lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.