Mins­ka de natt­li­ga to­a­lett­be­sö­ken

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

UTESLUT UVI. Det är nor­malt att vak­na och gå på to­a­let­ten en el­ler två gång­er per natt, men om du går fler än tre gång­er el­ler om det brän­ner och svi­der när du kis­sar kan det va­ra ett tec­ken på urin­vägs­in­fek­tion. Kon­tak­ta vård­cen­tra­len.

DRA NER PÅ KOF­FE­I­NET. Slu­ta drick kaf­fe ti­digt på ef­ter­mid­da­gen. Kof­fe­in är väts­ke­dri­van­de och har en hal­ve­rings­tid på 6 tim­mar, så om du dric­ker kaf­fe kl 14:00 kan du fort­fa­ran­de ha li­te kvar i sy­s­te­met vid lägg­dags.

TA DET LUGNT MED VATT­NET. An­vänd en app som till ex­em­pel My Wa­ter Ba­lan­ce för att på­min­na dig om att få i dig ditt dag­li­ga väts­ke­in­tag in­nan mid­dags­tid. Och om du är törs­tig när du ska läg­ga dig, drick ett glas – mer än så kom­mer fyl­la din blå­sa och gö­ra att du be­hö­ver gå på to­a­let­ten in­nan mor­go­nen.

SKÄR NER PÅ SAL­TET. Salt mat gör dig törs­tig … Och törst får dig att dric­ka … Och att dric­ka får dig att kis­sa.

HÅLL DIG. Gå in­te upp och kis­sa ba­ra för att du är va­ken. Att stäl­la sig upp och gå till bad­rum­met ökar hjärt­fre­kven­sen – som se­dan mås­te mins­ka igen för att du ska kun­na som­na om. Så gå ba­ra på to­a­let­ten om du verk­li­gen mås­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.