STÖ­RAN­DE FAKTOR:

Barn och hus­djur

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

Gråt, ja­man­de, slic­kan­de och spar­kan­de … Att de­la säng­en med barn, hus­djur el­ler en part­ner för­dubb­lar an­ta­let sömnav­brott.

Barn

Se över bar­nens sov­ti­der. En­ligt forsk­ning kan för sent säng­gå­en­de kopp­las till att barn vak­nar of­ta­re på nat­ten. Barn un­der 6 år be­hö­ver minst 11 tim­mar sömn; barn i skol­ål­dern och ton­å­ring­ar upp till 9 tim­mar. Pro­va dig fram tills du hit­tar rätt tid­punkt, san­no­likt mel­lan 7 och 8 för småt­ting­ar och mel­lan 8 och 9 för barn från 6 år och upp­åt. När du väl har pric­kat rätt, för­sök att hål­la lägg­dags till den ti­den och låt det in­te skil­ja mer än 30 mi­nu­ter från en dag till en an­nan.

Ta kon­troll över kvälls­cir­ku­sen.

Barns (och vux­nas) hjär­nor är ska­pa­de för att bli söm­ni­ga som svar på en inru­tad lägg­ningsru­tin. Skip­pa ut­drag­na och ka­o­tis­ka pröv­ning­ar. Välj två el­ler tre ak­ti­vi­te­ter som ditt barn tyc­ker om, ex­em­pel­vis ett varmt bad, bok och någ­ra mi­nu­ters go­san­de; äld­re barn kan skri­va dag­bok el­ler lä­sa. Nyc­keln är re­pe­ti­tion.

Vi­sa hur det ska gå till. Hjälp ditt barn att so­va he­la nat­ten i egen säng med hjälp av be­te­en­de­för­änd­ring. Hind­ra upp­re­pa­de natt­li­ga be­sök ge­nom att ome­del­bart ta med bar­net till­ba­ka till sin egen säng; sva­ra på rop di­rekt, men stan­na in­te i bar­nets rum el­ler ta med det till ditt rum. Upp­re­pa istäl­let om­stopp­ning och god­natt snabbt och ut­an att tän­da lam­pan. Lo­va se­dan att tit­ta in ef­ter fem mi­nu­ter (och gör det). Be­lö­na oav­bru­ten sömn med nå­got sym­bo­liskt var­je mor­gon, och låt se­dan bar­net by­ta in det­ta mot en stör­re be­lö­ning ef­ter en vec­ka. Ge den­na me­tod någ­ra vec­kor att sät­ta sig.

Tu­ras om. Om du ha­de ve­lat ha jour om nät­ter­na ha­de du gått lä­kar­lin­jen

(och om du gjor­de det, all ära till dig!). De­la upp det natt­li­ga an­sva­ret för bar­nen med din part­ner. Tu­ras om och ta varan­nan kväll, på så sätt kan du få bätt­re sömn de nät­ter då du är ”le­dig”. Flyt­ta ba­by­mo­ni­torn till din part­ners si­da av säng­en un­der hens nät­ter och an­vänd öron­prop­par så att din part­ner med stör­re san­no­lik­het går upp när bar­nen skri­ker.

Hus­djur

Gå ut med din hund sent. Som i pre­cis in­nan du läg­ger dig, så att den är till­räck­ligt trött för att so­va. Om du har kat­ter som vis­tas ut­om­hus och tar in dem un­der nat­ten, se till att de har fått tid att strö­va om­kring in­nan. Pro­va att er­bju­da di­na hus­djur en li­ten por­tion mat un­ge­fär en tim­me in­nan du läg­ger dig, då är det stör­re san­no­lik­het att de in­te vill ha fru­kost allt för ti­digt.

Sov in­te ihop. Ur­säk­ta al­la ni som so­ver med ett hus­djur i säng­en, men en ny stu­die vi­sar att ni ökar san­no­lik­he­ten för upp­vak­nan­den un­der nat­ten. Om du helt en­kelt in­te kan för­bju­da din pälsk­ling att so­va i säng­en rå­der ve­te­ri­nä­rer till att för­vi­sa dju­ret till en spe­ci­ell plats vid fo­tän­den (märk ut den med fa­vo­rit­fil­ten) och flyt­ta det om det skäl­ler, ja­mar el­ler upp­re­pat poc­kar på din upp­märk­sam­het.

Lär dig att ig­no­re­ra. När du vis­sa gång­er skju­ter un­dan ditt djur kloc­kan halv fem på mor­go­nen och and­ra gång­er ger med dig och fyl­ler på mat­skå­len för­stär­ker du av miss­tag be­te­en­det med ti­di­ga morg­nar. Ve­te­ri­nä­rer rå­der att väl­ja en ac­cep­ta­bel tid att sti­ga upp på och ig­no­re­ra din fluf­fi­ga kom­pis to­talt fram till att väckar­kloc­kan ring­er.

Ma­ta från håll. En au­to­ma­tisk elektro­nisk ut­fod­ra­re – fun­ge­rar för bå­de torr och blöt mat – gör job­bet så att du kan so­va li­te läng­re. Vi­sa ditt hus­djur att ma­ten kom­mer ur ma­ski­nen de förs­ta morg­nar­na; gans­ka snart kom­mer det att as­so­ci­e­ra den med fru­kost och lå­ta dig va­ra ifred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.