DITT PRO­BLEM:

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition -

”Jag vill kän­na en dju­pa­re sam­hö­rig­het med män­ni­skor­na om­kring mig.”

PRO­VA: Sitt tyst och tänk på nå­gon som vill­kors­löst har äls­kat och stöt­tat dig, nå­gon som sett det bäs­ta hos dig och hjälpt dig att blomst­ra. Slut di­na ögon och vi­su­a­li­se­ra den per­so­nen bakom och li­te ovan­för dig. Fö­re­ställ dig hens strå­lan­de kär­lek och att den kär­le­ken fal­ler ner över dig i form av vac­kert gyl­le­ne ljus. Sitt och tillåt din kropp att ba­das i det. Vi­su­a­li­se­ra se­dan nå­gon fram­för dig, nå­gon som du vill de­la lju­set med. Låt lju­set flö­da ge­nom dig, ge­nom hjär­tats mitt, och till per­so­nen fram­för dig. Den­na öv­ning hjäl­per till att byg­ga upp en käns­la av sam­hö­rig­het med and­ra män­ni­skor om­kring dig.

– D.S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.