TA IN UTSIDAN

Harmoni I Kropp & Själ (Sweden) - - Kondition - AV BAR­BA­RA BRODY

Det rå­der ing­en tve­kan om att det är väl­gö­ran­de för sjä­len att spen­de­ra tid i na­tu­ren, och forsk­ning har vi­sat att nå­got så en­kelt som pro­me­na­der ut­om­hus mins­kar käns­lor av för­tviv­lan. Även om li­te frisk luft all­tid är en god idé kan du även gö­ra små sa­ker för att ta med dig na­tu­ren in. Här är två av vå­ra fa­vo­ri­ter.

An­vänd di­na grö­na fing­rar

”Om du bor i stads­mil­jö, pro­va att pla­ce­ra väx­ter på bal­kong­en el­ler föns­ter­brä­dan”, sä­ger

Je­an M. Lar­son som är an­sva­rig för pro­gram­met för Na­tur­ba­se­ra­de te­ra­peu­tis­ka tjäns­ter vid Min­ne­so­ta Lands­cape Ar­bo­re­tum samt as­si­ste­ran­de pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta

Earl E. Bak­ken Cen­ter for Spi­ri­tu­a­li­ty & He­aling. Ba­ra att se gröns­ka i hem­met kan hjäl­pa till att mins­ka stress, men väx­ter ut­sönd­rar fak­tiskt ock­så mo­le­ky­ler som kan hjäl­pa till att sän­ka stress­ni­vå­er­na och även blod­tryc­ket. ”Vi är pro­gram­me­ra­de att va­ra i kon­takt med na­tu­ren”.

Fixa ett mo­tiv på väg­gen

Om du vill stär­ka ditt band till na­tu­ren, över­väg att sät­ta upp en stor tav­la el­ler vägg­mål­ning som speg­lar na­tu­ren kring ditt hem. ”Det finns vack­ra vägg­mål­ning­ar och de­ka­ler som är lät­ta att sät­ta upp, som du kanske kan ha på en vägg i var­dags­rum­met”, sä­ger Lar­son. Hon fö­re­slår att du väl­jer nå­got som går hand i hand med di­na lo­ka­la om­giv­ning­ar, så om du bor i när­he­ten av sko­gen kanske du in­te ska väl­ja ett strand­mo­tiv och tvärtom. ”Du vill sat­sa på nå­got som är be­kant och gläd­jan­de”, sä­ger hon. Du kan ock­så be en lo­kal konst­när att må­la en vy som du har valt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.