HAST FEST

”EM KOM­MER VERK­LI­GEN TA ÖVER HE­LA GÖ­TE­BORG”

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... - Hen­rik Lund­gren

GÖ­TE­BORG. En gi­gan­tisk folk­fest vän­tar Gö­te­borg.

EM i ridsport får även ar­ran­gö­rer­na att gå i spinn.

– Det här är bland de störs­ta eve­ne­mang­en som vi nå­gon­sin ar­ran­ge­rat, och ett av de störs­ta i Eu­ro­pa i år, sä­ger Lot­ta Ni­bell, ord­fö­ran­de i or­ga­ni­sa­tions­kom­mit­tén och vd för Got Event.

Som­ma­ren 1990 ar­ran­ge­ra­de Stock­holm ti­der­nas förs­ta ryt­tar-VM. 27 år se­na­re har ing­et an­nat ridsport­se­ve­ne­mang i Sve­ri­ge va­rit i när­he­ten av den dig­ni­te­ten, för­rän nu.

– EM blir gi­gan­tiskt, för sport­nör­dar och hästäls­ka­re är det här enormt stort. EM tar verk­li­gen över he­la sta­den och vi kom­mer ha el­va are­nor igång sam­ti­digt, in­klu­si­ve stal­lar och upp­värm­nings­plat­ser. Ba­ra rid­un­der­la­get ­lig­ger på 40 000 kvadrat­me­ter yta, sä­ger Lot­ta Ni­bell.

Fot­bolls-EM (1992), fri­id­rotts-VM (1995) och fri­id­rotts-EM (2006) är and­ra, än stör­re, spor­te­ve­ne­mang som fått he­la Gö­te­borg att le­va upp. Got Event hop­pas nu på nå­got lik­nan­de, och har sett till att in­vig­ning­en, samt­li­ga täv­ling­ar på He­den samt kör­ning­en ge­nom stan och i Slotts­sko­gen är gra­tis. Till hopp och dres­syr­täv­ling­ar­na på Ul­le­vi kö­per man bil­jett.

– Det ska va­ra öp­pet och till­gäng­ligt, jag tror ald­rig att vi har haft ett ar­range­mang där så många av ­täv­lings­ak­ti­vi­te­ter­na lig­ger ute på stan. Och för ridspor­ten är det här en enorm ex­po­ne­rings­y­ta som man kanske in­te har i van­li­ga fall.

In­vig­ning­en på Ul­le­vi blir unik, på så vis att det är förs­ta gång­en nå­got ar­ran­ge­ras gra­tis där för publi­ken.

– Det är många gö­te­bor­ga­re som in­te haft chan­sen att va­ra på Ul­le­vi ti­di­ga­re, så det känns jät­te­spe­ci­ellt. Det blir en fan­tas­tisk start på mäs­ter­skaps­vec­kan, vi vill sät­ta ni­vån di­rekt med in­vig­ning­en.

Lot­ta Ni­bell och He­le­na Lin­dqvist, mark­nads­fö­rings­an­sva­rig för eve­ne­mang­et, pra­tar en­tu­si­as­tiskt om publik­fes­ten på Ul­le­vi (maxka­pa­ci­tet 27 000 åskå­da­re per täv­ling), mäss­om­rå­det på He­den med över 100 ut­stäl­la­re, par­a­dres­sy­ren och kör­ning­en på

­He­den och al­la de svens­ka me­daljchan­ser­na. Men fram­för allt ser de fram emot lör­da­gens ma­ra­ton­lopp i kör­ning ge­nom Gö­te­borg, med en av­slu­tan­de ­hin­der­ba­na i Slotts­sko­gen.

– Sve­ri­ge är känt för sin fan­tas­tis­ka ridsport­publik och det kom­mer att bli en ma­gisk stäm­ning på Ul­le­vis läk­ta­re, in­te minst un­der fi­nal­da­gar­na. Även ma­ra­ton­mo­men­ten i kör­ning­en blir oer­hört spek­ta­ku­lärt, ett ad­re­nalin­påslag ut­an dess li­ke. 4x700 kg häs­tar som dund­rar fram. Det kom­mer att bli en fan­tas­tisk lör­dag i Slotts­sko­gen, sä­ger He­le­na Lin­dqvist.

Fo­to: AN­DERS DEROS

He­le­na Lin­dqvist och Lot­ta Ni­bell.

Fo­to: KRISTER HANS­SON, BILDBYRÅN

Fo­to: F4 MAP

Vägen som fyr­span­nen kör i ma­ra­ton­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.