HÅLL KOLL PÅ...

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

...Isa­bell Werth, dres­syr

Till­ba­ka på tro­nen som dres­syrdrott­ning se­dan Char­lot­te Du­jar­din ab­di­ke­rat. Den en­da ryt­ta­re som ta­git tio OS-me­dal­jer. Kom­mer med 13 (!) EM-guld i ba­ga­get. Tip­pas läg­ga till tre färs­ka guld till sam­ling­ar­na till­sam­mans med sin Wei­he­gold. Har ­ri­dit på över 90 pro­cent i fre­e­sty­le. Bjus­sar friskt på sig själv. Sports­lig. En här­lig figh­ter.

...Bi­an­ca, hopp­ning

Stor per­son­lig­het på hopp­ba­nan. Född i Sve­ri­ge men täv­lar för Schweiz. Spring­er med hu­vu­det li­te rakt upp, vif­tar med svan­sen och fly­ger fri som få­geln högt över hind­ren. Snabb och kvick i föt­ter­na och hu­vu­det. Tyglas käns­ligt och följ­samt av skick­li­ge Ste­ve Gu­er­dat, OS-mäs­ta­ren från Lon­don som in­te ta­git nå­gon in­di­vi­du­ell EM-me­dalj – än.

...Per Jo­hans­son, kör­ning

Groom (burkslav) åt kus­ken Fred­rik Pers­son i ma­ra­ton­kör­ning­en. Har le­gat i hård­trä­ning och gått på gym tre gång­er i vec­kan för att or­ka hål­la i sig en hel ter­räng­ba­na. Var li­te si och så med det in­nan. Hin­der­kon­struk­tör som gjort många hin­der för Gö­te­borg Hor­se Show. Oklart om hans hin­der finns med i EM.

...Stin­na Tange Kaa­strup, ­par­a­dres­syr

Ung dans­ka som är född helt ut­an ben. Tar sig upp i sa­deln själv från sin spe­ci­al­bygg­da rull­stol och ri­der ut­an att sit­ta fast, helt på egen ba­lans. M­odig. Styr si­na häs­tar med rös­ten och två långa spön. Ru­ti­ne­rad och en ge­nu­in täv­lings­män­ni­ska. Tog brons i grad II i Rio för­ra året.

...Ro­ger-Yves Bost, hopp­ning

Sym­pa­tisk frans­man med en högst egen rid­tek­nik. Svår att be­skri­va, mås­te ses. Ser ut som han ska ­fly­ga av över näs­tan var­je språng, t yp. Men hans häs­tar käm­par för ho­nom. Vann EM 2013. In­nan ­fi­na­len åk­te han själv och köp­te en på­se mo­röt­ter till sin häst. Trä­nar in­te sär­skilt myc­ket dres­syr.

...Carl Hes­ter, dres­syr

Lät sin unga elev Char­lot­te Du­jar­din ri­da hans ­Va­le­gro och ska­pa­de det bäs­ta eki­page värl­den skå­dat. En pro­fet när det kom­mer till sund rid­ning och häst­håll­ning. Trä­nar i prin­cip he­la det brit­tis­ka EM-la­get. Har gjort en världs­klass­häst av sin från bör­jan gans­ka all­dag­li­ga Nip Tuc. Se och lär.

...fa­mil­jen Gul­lik­sen, hopp­ning

Far, son och dot­ter Gul­lik­sen var al­la EM-no­mi­ne­ra­de för Nor­ge. Nu blir det pap­pa Geir, 57, och d­ot­tern Victo­ria, 25, som ri­der i la­get me­dan lil­le­bror Jo­han-Se­basti­an får stan­na hem­ma. Geir Gul­lik­sen ri­der med skydds­väst un­der en trö­ja. Det­ta ef­ter ­ti­di­ga­re ri­do­lyc­ka och ris­ken att få in­re blöd­ning­ar. Det­ta blir hans and­ra EM ihop med dot­tern.

...Ser­gio Ál­va­rez Moya, hopp­ning

Spa­ni­ens bäs­ta ryt­ta­re som gif­te sig sten­rikt och nu skilt sig. Ex-frun Mar­ta Orte­ga är dot­ter till Aman­cio Orte­ga, Eu­ro­pas ri­kas­te per­son och värl­dens fjär­de ri­kas­te g­enom klä­dim­pe­ri­et

Z­ara. Moya fick be­hål­la sin bröl­lops­pre­sent, ­häs­ten Car­lo köpt för 30 mil­jo­ner kro­nor, som in­te är med till Gö­te­borg. Ri­der för­hopp­nings­vis den char­mi­ge Ar­ray­an.

...dans­ka la­get i dres­syr

Kan bli världs­hi­sto­ri­ens yngs­ta dres­syr­lag med topp­ran­ka­de (7) Cat­hri­ne Du­four, 25, i spet­sen.

Hon kan få säll­skap av An­na Zi­brand­t­sen, 23 ,

An­na Kasprzak, 27, och Ag­ne­te Kirk Thing­gaard, 34. Den sist­nämn­da till­hör Dan­marks ri­kas­te fa­milj, ­Le­gos ska­pa­re, me­dan Kasprzak har sko­fö­re­ta­get Ec­co i fa­mil­jen.

...Mi­chael Whita­ker, hopp­ning

57-årig lil­le­bror till Sve­rigefa­vo­ri­ten John, som

­in­te är ut­ta­gen. Red OS re­dan 1984. Har ri­dit i det brit­tis­ka la­get 143 gång­er. Tio EM-me­dal­jer i ba­ga­get. Bröt ett rev­ben i en ri­do­lyc­ka en vec­ka fö­re OS i Rio med red än­då. Fick sen bry­ta. Häs­ten fick ko­lik. M­ot­to: ”Al­ways keep try­ing”. No­mi­ne­rad ­till­sam­mans med Tim Wil­ks, 22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.